godlo niskoGmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji pod adresem: http://bip.nisko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/389559/gmina_nisko_plac_wolnosci_14_37400_nisko_na_podstawie_art_33_ust