sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 29.08.2017r. do dnia 13.09.2017r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r.

W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innej ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
  • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego; 
  • sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).
  • sprawozdanie finansowe za rok 2016 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności).

 

pobierz wniosek