Czytaj więcej...W bieżącym roku Kluby Młodego Odkrywcy, działające przy niżańskich gimnazjach, realizują kolejny projekt „Doświadczaj, eksperymentuj, odkrywaj”, przy wsparciu finansowym Gminy i Miasta Nisko.

ico info

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r  poz.2147 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 56/2017 z dnia 18 maja 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 25 maja 2017 do 14 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem lokali  mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

Zobacz dokument ico pdf pdf

dzieci szkoaInformuję, że w terminie od dnia 17 maja 2017r do dnia 19 maja 2017r odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 2 w Nisku, ul. Dąbrowskiego 8 oraz do oddziałów przedszkolnych w  szkołach  podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r ,poz.59 ), Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 31/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.

Przedszkole Nr 2 w Nisku, ul. Dąbrowskiego 8 będzie funkcjonować od 1 września 2017r. ( budynek  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku ). Ze względów organizacyjnych rekrutacja do przedszkola prowadzona będzie w budynku Przedszkola Nr 1 w Nisku, ul. Szopena 33 ( tel. 15 687 2451, 15 8 412 143) w godzinach od 7 00   -  do 15 00.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko