Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek 20 lipca w Rzeszowie odebrał z rąk wojewody podkarpackiej promesę na remont ulicy Szopena w Zarzeczu.

16 mln zł trafiło do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk. 20 lipca br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

nisko herbZarządzenie Nr 93/2017

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

z dnia 25 lipca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nisku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nisko

 

Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2016.1943 z późn. zm. ) w związku § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010.60.373.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zarządza, co następuje:

§ 1 Ogłaszam konkurs na Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szopena 31.

§ 2 Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy i Miasta Nisko www.nisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Julian Ozimek

 

Pobierz dokumentację konkursową

Czytaj więcej...Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, iż do dnia 28 lipca 2017 r. można składać wnioski na realizację zadań w ramach następujących projektów grantowych:

Czytaj więcej...W dniu 27 lipca br. czasowo wyłączone z ruchu drogowego, zostaną odcinki ulic Wolności, Plac Wolności, Mickiewicza, Sandomierskiej, Kościuszki i Słowackiego. Utrudnienia w ruchu spowodowane będą przebiegiem Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które będą miały miejsce na niżańskich plantach.

ico infoW celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg, uporządkowania ruchu samochodowego i wyznaczenia miejsc postojowych na ul. 3-Maja i ul. Paderewskiego, z dniem 17.07.2017 wprowadzona została stała organizacja ruchu na w/w drogach.

Na odcinku ul. 3-go Maja (pomiędzy ul. Rzeszowską i ul. Paderewskiego) kierunek ruchu został odwrócony w przeciwną stronę z jednoczesnym wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Na odcinku ul. Paderewskiego (od ul. 3-Maja do ul. Szopena) został wprowadzony ruch jednokierunkowy z jednoczesnym wyznaczeniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Na odcinku ul. 3-go Maja (pomiędzy ul. Paderewskiego i ul. Mickiewicza) wyznaczone zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych.