Szanowni Mieszkańcy

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Telefon kontaktowy: 575 312 292

Projekt obejmuje:

1. Zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej tzw. „solarów”.

2. Zakup i instalację urządzeń fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy i Miasta Nisko,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
 • dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału po przyznaniu dofinansowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • istnienie technicznych możliwości montażu instalacji,
 • brak istniejącej instalacji na nieruchomości dofinansowanej z funduszy publicznych

Procedura postępowania

            W celu zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć ankietę w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko wg. REGULAMINU w terminie od 16.05.2016 do 31.05.2016 w godzinach od 8:00 do 14:00 w pok. nr 12.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko www.nisko.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pok. nr 7, w Biurze Obsługi Klienta.

Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy i Miasta Nisko przystępujących do Projektu.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

                                                                                                              mgr Julian Ozimek

 

 

 

Załączniki do pobrania:

==================================================================

09.05.2016r.

Zmiana Regulaminu naboru ankiet (zmiany zaznaczone w tekście kolorem czerwonym)

==================================================================

 1. Regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, planowanych do realizacji przez Gminę i Miasto Nisko
 2. Ankieta udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” z zakresu instalacji fotowoltaicznej.
 3. Ankieta udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” z zakresu instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej.