W związku z pytaniami, które dotyczą dofinansowania wymiany przestarzałych kotłów informujemy:

 1. W IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogłoszenie konkursów na projekty dotyczące wymiany kotłów.
 2. Konkursy te skierowane są do gmin, które będą instalować nowe źródła ciepła u posiadaczy przestarzałych kotłów i pieców.
 3. Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku.
 4. Gminy zobowiązane są do wybrania ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.
 5. Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach gmin, gdzie stwierdzono przekroczenia stężeń pyłów PM-10 (24 h).
 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe będzie:
  1. zastąpienie dowolnego dotychczasowego źródła c.o. i c.w.u – podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  2. zastąpienie pieców/kotłów na paliwa stałe: kotłem gazowym o sprawności powyżej 90 % lub kotłem na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotłem węglowym klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (w tym zakresie konieczny jest odrębny projekt dotyczący tylko wymiany pieców węglowych na wysokosprawne węglowe kotły klasy 5),
  3. sfinansowanie części kosztów przebudowy, montażu wewnętrznych instalacji CO i CWU – w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło.
   Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
   Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji.
 7. Gmina będzie właścicielem instalowanego urządzenia przez minimum 5 lat.
 8. Szczegółowe zasady udziału w projekcie, zakres i rodzaje źródeł ciepła, wartość wkładu własnego określą gminy, które przystąpią do przygotowania projektów.
 9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w takim projekcie powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, pok. nr 1, tel. 15 8415685 lub 575 312 292.
 10. Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie planuje realizację programu Przyjazny dom, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz zastosowanie urządzeń OZE.
  Link do informacji: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110.