29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Przypomnieć należy, że w przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Lista podstawowa i rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej
III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE

– projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16
(pdf, 401.46 KB)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

Regulamin naboru ankiet (wniosków) dotyczących udziału w projekcie parasolowym "Wymiana przestarzałych kotłów na terenie Gminy i Miasta Nisko":

dokument w formacie pdf ico pdf

 

Ankieta dotycząca udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie wymiany przestarzałych kotłów.
Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem koniecznym będą możliwości techniczne montażu oraz kryteria formalne instytucji ogłaszającej konkurs).

dokument w formacie doc ico word

W związku z pytaniami, które dotyczą dofinansowania wymiany przestarzałych kotłów informujemy:

 1. W IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogłoszenie konkursów na projekty dotyczące wymiany kotłów.
 2. Konkursy te skierowane są do gmin, które będą instalować nowe źródła ciepła u posiadaczy przestarzałych kotłów i pieców.
 3. Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku.
 4. Gminy zobowiązane są do wybrania ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.
 5. Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach gmin, gdzie stwierdzono przekroczenia stężeń pyłów PM-10 (24 h).
 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe będzie:
  1. zastąpienie dowolnego dotychczasowego źródła c.o. i c.w.u – podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  2. zastąpienie pieców/kotłów na paliwa stałe: kotłem gazowym o sprawności powyżej 90 % lub kotłem na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotłem węglowym klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (w tym zakresie konieczny jest odrębny projekt dotyczący tylko wymiany pieców węglowych na wysokosprawne węglowe kotły klasy 5),
  3. sfinansowanie części kosztów przebudowy, montażu wewnętrznych instalacji CO i CWU – w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło.
   Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
   Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji.
 7. Gmina będzie właścicielem instalowanego urządzenia przez minimum 5 lat.
 8. Szczegółowe zasady udziału w projekcie, zakres i rodzaje źródeł ciepła, wartość wkładu własnego określą gminy, które przystąpią do przygotowania projektów.
 9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w takim projekcie powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, pok. nr 1, tel. 15 8415685 lub 575 312 292.
 10. Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie planuje realizację programu Przyjazny dom, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz zastosowanie urządzeń OZE.
  Link do informacji: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110.

 

Gmina i Miasto Nisko informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące udziału w projekcie „Energia z Odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”, że został wyłoniony wykonawca: Firma SOLARPOL z Sułkowic, która będzie opracowywać dokumentację projektową dla każdego budynku.

Od dnia 17.10.2016 r. do 15.12.216 r. projektanci będą dokonywać przeglądów technicznych Państwa budynków.

Właściciele budynków zakwalifikowanych przez projektanta do programu proszeni są o zgłoszenie się z dowodami osobistymi do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku celem podpisania umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

Umowy będą podpisywane w pokoju nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Nisku w godz. od 800 do 15 00 .

Załączniki do pobrania:

 1. Umowa użyczenia – zestaw solarny.

 2. Umowa użyczenia – zestaw fotowoltaiczny.