29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Przypomnieć należy, że w przeprowadzonym naborze udostępniona została kwota alokacji środków w wysokości 120 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.

W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

Podsumowując w wyniku rozstrzygnięć dokonanych w dniu 29 sierpnia 2017r. do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

Niezależnie od powyższego Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co pozwoli na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Ponadto, Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Lista podstawowa i rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej
III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE

– projekty parasolowe nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16
(pdf, 401.46 KB)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

Regulamin naboru ankiet (wniosków) dotyczących udziału w projekcie parasolowym "Wymiana przestarzałych kotłów na terenie Gminy i Miasta Nisko":

dokument w formacie pdf ico pdf

 

Ankieta dotycząca udziału w projekcie „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie wymiany przestarzałych kotłów.
Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu (warunkiem koniecznym będą możliwości techniczne montażu oraz kryteria formalne instytucji ogłaszającej konkurs).

dokument w formacie doc ico word

W związku z pytaniami, które dotyczą dofinansowania wymiany przestarzałych kotłów informujemy:

 1. W IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogłoszenie konkursów na projekty dotyczące wymiany kotłów.
 2. Konkursy te skierowane są do gmin, które będą instalować nowe źródła ciepła u posiadaczy przestarzałych kotłów i pieców.
 3. Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku.
 4. Gminy zobowiązane są do wybrania ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.
 5. Projekty mogą być realizowane tylko na obszarach gmin, gdzie stwierdzono przekroczenia stężeń pyłów PM-10 (24 h).
 6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe będzie:
  1. zastąpienie dowolnego dotychczasowego źródła c.o. i c.w.u – podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  2. zastąpienie pieców/kotłów na paliwa stałe: kotłem gazowym o sprawności powyżej 90 % lub kotłem na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotłem węglowym klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (w tym zakresie konieczny jest odrębny projekt dotyczący tylko wymiany pieców węglowych na wysokosprawne węglowe kotły klasy 5),
  3. sfinansowanie części kosztów przebudowy, montażu wewnętrznych instalacji CO i CWU – w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło.
   Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
   Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji.
 7. Gmina będzie właścicielem instalowanego urządzenia przez minimum 5 lat.
 8. Szczegółowe zasady udziału w projekcie, zakres i rodzaje źródeł ciepła, wartość wkładu własnego określą gminy, które przystąpią do przygotowania projektów.
 9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w takim projekcie powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, pok. nr 1, tel. 15 8415685 lub 575 312 292.
 10. Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie planuje realizację programu Przyjazny dom, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz zastosowanie urządzeń OZE.
  Link do informacji: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110.