Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko (dalej nazywane “studium”) uchwaliła Rada Miejska w Nisku uchwałą nr XXII/242/2000 z dnia 24 sierpnia 2000r.

Studium jest dokumentem planistycznym obejmującym cały obszar gminy i miasta Nisko i określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej na jej terenie. Studium składa się z części tekstowej i graficznej – rysunki. Studium zawiera podstawowe ustalenia w zakresie polityki przestrzennej tj. przede wszystkim wskazuje tereny przeznaczone pod zabudowę oraz te tereny, na których zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, określa wstępną lokalizację infrastruktury technicznej, w tym dróg o znaczeniu ponadlokalnym, obszary chronione itp.

Zgodnie z tytułem tego aktu studium zawiera uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy czyli politykę rozwojową w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Część diagnostyczna studium (uwarunkowania) ma charakter opisowy i nie zawiera ustaleń, lecz dane ekonomiczne, przyrodnicze, geograficzne, demograficzne itp. oraz zawiera uwarunkowania prawne tj. obowiązujące akty prawne regulujące zagospodarowanie przestrzenne w gminie, ustalenia aktów planistycznych innych organów dotyczących gminy Nisko, które gmina ma obowiązek uwzględnić w studium czyli np. ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego i ustalenia programów rządowych.

Określenie polityka przestrzenna należy rozumie? jako koncepcja rozwoju przestrzennego gminy. Koncepcja rozwoju przestrzennego dotyczy spraw lokalnych, na które mają wpływ władze gminy, ale również spraw ponadlokalnych, na które władze gminy nie mają bezpośredniego wpływu.

Studium spełnia trzy podstawowe funkcje. Jak wspomniano wyżej, przede wszystkim jest aktem polityki przestrzennej gminy, stąd wynika jego funkcja polegająca na określaniu założeń polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Drugą istotną funkcją studium jest koordynacja ustaleń planów miejscowych – ponieważ studium obejmuje cały obszar gminy i zawiera wytyczne do planowania miejscowego dostosowane do potrzeb gminy jako całości. W tym miejscu należy dodać, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszarów części gminy, ale przy ich sporządzaniu obowiązuje zasada zgodności planu ze studium. Studium pełni również funkcję promocyjną gminy, poprzez wskazanie obszarów atrakcyjnych np. inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych o zamierzeniach władz tut. gminy.

Studium to akt wewnętrzny obowiązujący w gminie i mieście Nisko wiążący:

 • burmistrza przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jako wytyczna w całokształcie jego działalności mającej konsekwencje dla zagospodarowania przestrzennego,
 • radę miejską przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i we wszystkich działaniach wiążących się z realizacją polityki przestrzennej.

Studium nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnej, gdyż nie jest aktem prawa miejscowego, chociaż liczne ustalenia studium pośrednio oddziałują na prawa i obowiązki podmiotów zewnętrznych w stosunku do gminy.

Uchwałą Nr XLVII/477/2006 z dnia 22 września 2006r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Nisku stwierdziła częściowy brak aktualności w/w studium oraz uznała potrzebę dokonania jego zmiany. W związku z powyższym – zobowiązany Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr VIII/83/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podjął kroki zmierzaj?ce do sporządzenia zmiany przedmiotowego studium.

Pobierz materiały:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko (opracowanie tekstowe + mapy - 1591 kB);
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko (mapa, format A3 - 70 kB).

Wykaz obowiązujących po 31.12.2003r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Nisko

 

 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Warchoły IV” w Nisku zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/360/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 05.02.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzeskiego Nr 6 poz. 38 z 1998r.);
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Malce II" zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/382/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.06.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzeskiego Nr 16 poz .127 z 1998r.);
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Nisko we wsiach Racławice i Zarzecze uchwalony Uchwałą Nr X/116/99 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28.06.1999r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 poz.1020 z 20.08.1999r.);
 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ”Nowosielec-1” i "Nowosielec-2" uchwalone Uchwałą Nr X/107/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.06.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 96 poz.1584 z 28.08.2003r.);
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Osiedla Malce III w Nisku” uchwalony Uchwałą Nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 180 poz.2952 z 19.12.2003r.);
 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nr 1 - Nr16, Nr 19 - Nr 21, Nr 24 - Nr 27 terenów położonych w granicach administracyjnych gminy i miasta Nisko uchwalone Uchwałą Nr XIV/171/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 182 poz. 2988 z 22.12.2003r.);
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Osiedla przy ul. Polnej-1” w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XVII/208/04 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.03.2004r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 389 z 19.04.2004r.);
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla “Podwolina II” w Nisku uchwalony Uchwałą Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23.02.2007r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 19 poz. 544 z dn.26.03.2007r.);
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 01.07.2008r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 60 poz. 1547 z 30.07.2008r.); 
 10. I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr XLIX/441/10 z dnia 04.10.2010r.
 11. II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko uchwalona Uchwałą Nr LII/454/10 z dnia 10.11.2010r.
 12. I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr LII/455/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.11.2010r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 133 poz. 2707 z 10.12.2010r.)
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły” (ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Poz. 947 z dnia 23 kwietnia 2012r.)

 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. "Centrum w Nisku" etap I.

 16. MPZP centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach gmina Nisko
 Dokumenty:
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta NiskoZobacz informacje
MPZP Nr1-16, Nr24-27 terenów położonych w granicach Gminy i miasta NiskoZobacz informacje
MPZP Osiedla Malce III w NiskuZobacz informacje
MPZP osiedla Podwolina II w NiskuZobacz informacje
MPZP Osiedla przy ul. Polnej-1 w NiskuZobacz informacje
MPZP obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w NiskuZobacz informacje
I zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz informacje

II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta NiskoZobacz informacje
I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru przemysłowego w NiskuZobacz informacje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Warchoły IV” w Nisku

Zobacz informacje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Malce IIpobierz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowosielec 1 i 2pobierz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Racławic, Zarzeczapobierz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”

pobierz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu

pobierz

 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego p.n. "Centrum w Nisku" etap I.

pobierz

MPZP centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach gmina Niskopobierz akty prawne