Czytaj więcej...

Czytaj więcej...14 lutego, kolejny rok z rzędu, kobiety na całym świecie, zatańczą ten sam układ taneczny, na znak sprzeciwu wobec przemocy. Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec, bo tańcząc, rządzisz swoim ciałem. Na rzeszowskim Rynku, zatańczą kobiety oraz wszyscy chcący okazać solidarność i wsparcie dla ofiar przemocy.

W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym. Tegoroczną zapowiedzią jest amatorski spot, do którego włączyły się kobiety aktorki z rzeszowskich teatrów (Magda Kozikowska-Pieńko, Małgorzata Pruchnik-Chołka, Ewa Mrówczyńska, Dagny Mikoś, Natalia Zduń, Jagoda Domka, Kamila Olszewska). Ideą filmu jest, by poruszyć i zaprosić do udziału w akcji każdą kobietę, niezależnie w jakim miejscu życia się znajduje, w jakim jest wieku i co robi.

Czytaj więcej...Chociaż w trakcie tegorocznych ferii zimowa pogoda nie dopisała, to dzieci w bibliotece bawiły się wyśmienicie. Zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku zajęcia feryjne pod tytułem „Zimowe bajkobranie” urozmaiciły małym czytelnikom zimowy wypoczynek.

Czytaj więcej...

oppDziałając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019.688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie.
  2. Ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  3. Zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, pokój nr 12, w terminie do dnia 7 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje udziela mgr Monika Majcher - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631

Dokumenty do pobrania: