Czytaj więcej...W środę 30 października w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gawra” odbyła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu kierownikowi. Dotychczasowa kierownik placówki, pani Maria Ryba przeszła na zasłużoną emeryturę.

W pożegnaniu kierownik uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, a także podopieczni ŚDS „Gawra”.

Swoje obowiązki Maria Ryba pełniła od początku istnienia ŚDS „Gawra”. Całe swoje życie zawodowe poświęciła potrzebującym. W pomocy społecznej przepracowała w sumie 40 lat, od 1979 roku.

Obowiązki kierownika po pani Marii Rybie przejął dotychczasowy jej zastępca, pan Rafał Marchut, który w ośrodku pełni również funkcję terapeuty. Środowa uroczystość była dobrą okazją do wręczenia nowemu kierownikowi nominacji na to stanowisko przez Burmistrza Waldemara Ślusarczyka.

Odchodząca na emeryturę Maria Ryba otrzymała moc życzeń, kwiaty i prezenty. Nie zabrakło również pożegnalnego tortu i łez wzruszenia.

Galeria zdjęć

oppKonsultacje dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nisko o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu.

Z projektem „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” można zapoznać się na stronie internetowej www.nisko.pl.

Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 13 listopada 2019r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. nr 12), Plac Wolności 14.

Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela mgr Monika Majcher inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631

 

Do pobrania:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W sali widowiskowej NCK „Sokół” w Nisku 16 października miała miejsce niecodzienna inscenizacja słowno-muzyczna pt. „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. Organizatorami przedstawienia byli członkowie Niżańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z Danutą Kazanecką na czele oraz NCK „Sokół”.

nisko herbSzanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko!

W związku z rozpowszechnianiem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji na temat przyczyn podjęcia przez Radę Miejską w Nisku uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawia faktyczny stan prawny, który spowodował konieczność podjęcia takich kroków.

Czytaj więcej...

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości dopłaty z innych źródeł do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Cały system gospodarowania odpadami ma charakter samofinansujący.

Obecne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 01.01.2016 r. Od tego czasu zaistniało wiele czynników, które spowodowały, że obecne stawki nie rekompensują ponoszonych kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Podmiot realizujący usługę odbioru odpadów w 2018 r. (pomimo ważnej do 31.12.2019 r. umowy) z dniem 31.12.2018 r. jednostronnie rozwiązał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem zapewnienia ciągłości odbioru odpadów Burmistrz Gminy i Miasta Nisko był zmuszony do zawierania umów z tzw. wolnej ręki do czasu wyboru nowego wykonawcy w drodze przetargu. W tym okresie Gmina i Miasto Nisko prowadziła rozmowy z Gminą Stalowa Wola w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego, celem uzyskania preferencyjnych cen za zagospodarowanie odpadów. Porozumienie zostało podpisane w maju 2019 r. Porozumienie gwarantuje Gminie Nisko przyjęcie i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych z terenu gminy- cena za zagospodarowanie jest taka sama jak dla Stalowej Woli i pozostałych gmin będących w porozumieniu. Po podpisaniu porozumienia został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który został rozstrzygnięty w dniu 19 lipca 2019 r. Od wyniku rozstrzygnięcia jedna firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostateczny wyrok KIO zapadł w dniu 21.08.2019 r. Od 02.09.2019 r. usługę świadczy firma, która w przetargu zaoferowała najniższą cenę – MZK Nisko sp. z o.o. Koszty odbioru i transportu odpadów zaproponowane przez MZK Nisko są o 400 tys niższe od od oferty drugiej firmy i 1mln zł od trzeciej firmy uczestniczącej w przetargu. Celem zbilansowania ponoszonych kosztów z wnoszonymi przez mieszkańców opłatami konieczna była zmiana stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z dniem 01.01.2020r.


Na wysokość opłat wpływ mają n/w czynniki:

 1. Koszty ponoszone przez firmę na odbiór i transport odpadów komunalnych.
 2. Przewidywana odpłatność dla Gminy Stalowa Wola za zagospodarowanie odpadów komunalnych została sporządzona na podstawie:
  1. ilości zebranych w miesiącu wrześniu 2019 r. odpadów;
  2. aktualnych cen za przyjęcie ich do zagospodarowania w MZK Stalowa Wola
  3. zapowiadanych przez Gminę Stalowa Wola podwyżek od 01.01.2020r. za zagospodarowanie:
   • odpadów zmieszanych z 250 zł/tonę na 490 zł/tonę netto,
   • tworzyw sztucznych z 285,00 zł/tonę na 450,00 zł netto;
   • odpadów wielkogabarytowych z 800,00 zł/tonę na 950,00 zł netto.
 1. Ponoszone przez Gminę i Miasto Nisko koszty administracyjne, likwidacja dzikich wysypisk, instalację monitoringu i sieci internetowej na PSZOK-u itp.)
 2. Naliczone dochody w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosiły około 170 000,00 zł miesięcznie a koszty ponoszone były w wysokości od 232 000,00 do 315 000,00 zł miesięcznie. Strata została zwiększona poprzez to, że Radni Rady Miejskiej w Nisku odrzucili propozycję Burmistrza, która proponowała stawkę w wysokości 16 zł na osobę miesięcznie.

Poniżej wykaz radnych, którzy odrzucili projekt uchwały:

Czytaj więcej...

 1. Ilość i niekorzystna struktura odbieranych miesięcznie odpadów – ponad 60 % całości odpadów stanowią odpady zmieszane, które powodują najwyższe koszty.

Ta propozycja miała na celu zahamowanie przyrostu miesięcznej straty liczonej jako różnica między pobieranymi opłatami a ponoszonymi kosztami.

Po odrzuceniu uchwały w dniu 25.09.2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zwrócił się z prośbą do Regionalnej Izby obrachunkowej w Rzeszowie o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W otrzymanej odpowiedzi RIO wyraźnie stwierdza, że system ma charakter samofinansujący a ustalanie wysokości stawek opłat w wysokości pozwalającej na zbilansowanie systemu należy do Rady Miejskiej w Nisku. W przypadku niepodjęcia uchwały o wysokości stawek opłat adekwatnych do ponoszonych kosztów RIO w Rzeszowie nie zaopiniuje pozytywnie budżetu gminy na rok 2020.

Mając na względzie w/w okoliczności Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku w dniu 29.10.2019r. przedstawił propozycję stawek, które uwzględniały wszystkie ponoszone koszty. 9 radnych głosowało przeciw temu rozwiązaniu nie przedstawiając żadnych nowych, innych propozycji sfinansowania kosztów zagospodarowania odpadów.

Przedstawiona na sesji w dniu 29.10.2019 r. stawka 24,60 zł na mieszkańca uwzględnia wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacji w Stalowej Woli jak również dodatkowe 2 zł wymienione wyżej, których można by było uniknąć w przypadku podjęcia uchwały w dniu 25.09.2019 r. Podjęta uchwała przewiduje również obniżkę opłat do 22 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstw indywidualnych kompostujących odpady biodegradowalne (liście, trawę, gałęzie, obierki, owoce i warzywa) na swojej nieruchomości.

Wnoszone opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. W przypadku poprawy segregacji odpadów przez mieszkańców, zmniejszenia ilości odpadów powodujących najwyższe koszty (odpady zmieszane, bioodpady, odpady wielkogabarytowe) możliwe jest zahamowanie wzrostu stawek opłat w następnych okresach rozliczeniowych.

Mam nadzieję, że przedstawione argumenty w dostatecznym stopniu rozwiały wszystkie wątpliwości oraz zadają kłam wszystkim rozsiewanym fałszywym informacjom. Mam świadomość, że nowa stawka może spowodować problemy finansowe dla niektórych rodzin ale proszę też o zrozumienie, że Gmina Nisko jest tylko pośrednikiem pomiędzy mieszkańcem a firmami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nie ma wpływu na wysokość cen obowiązujących na rynku jak również na rozwiązania legislacyjne podejmowane przez parlament nie zawsze w mojej ocenie trafne.

Nieprawdziwe są informacje rozpowszechniane w internecie, że radni, którzy głosowali przeciw nowym stawkom działali na korzyść mieszkańców, było wręcz przeciwnie. Jeszcze raz apeluję o powszechne włączenie się mieszkańców w poprawę efektywności segregacji odpadów bo to może przynieść w przyszłości obniżkę kosztów a tym samym zahamowanie wzrostu ponoszonych opłat.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Waldemar Ślusarczyk

pdfPobierz dokument w fomacie pdf