prawoW dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami na stronie Powiatu Niżańskiego.

Nisko – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10

Poniedziałek:     od godz. 8.00 do godz. 12.00

Wtorek:         od godz. 11.30 do godz. 15.30

Środa:        od godz. 8.00 do godz. 13.00

Czwartek:     od godz. 11.30 do godz. 15.30

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (pdf)

 

            Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.), od 1 stycznia 2016 r. zapewniony jest dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

            Na terenie Powiatu Niżańskiego, zgodnie z ustawą, działają 3 punkty w lokalach gminnych.

            Aby zapewnić jak najlepszy dostęp mieszkańcom Powiatu, uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach 3 punktów stałych utworzonych na mocy porozumienia z Gminami (Nisko, Jeżowe, Ulanów), zawarto również porozumienia z pozostałymi Gminami (Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Krzeszów) tworząc w nich filie stałych punktów.      

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) od dnia 1 stycznia 2017 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej, która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).     

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.