• Witamy na stronie poświęconej opracowniu Lokalnego Programu Rewiatalizacji

  Nisko z góry
 • REWITALIZACJA w ramach RPO 2007 - 2013

  Przywrócenie do życia społecznego małych plant miast partnerskich.
prev next

Rewitalizacja

To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym rzez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Projekty infrastrukturalne (EFRR)

Nr i nazwa działania

6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Typy projektów

Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji obejmującym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:

1.Budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych,  gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:

a)budynków użyteczności publicznej, wraz  z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem, zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych)  wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem,

b)obszaru przestrzeni publicznej

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.

2.Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem – tylko, jako element 1 typu projektu.

3.Roboty budowlane dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem – jako element szerszego projektu.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego / Gminnego Programu Rewitalizacji) możliwa jest:

a)budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu,

b)budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w celu  zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,

c) przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem,

d)przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,

e)realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Typ beneficjenta

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • jednostki naukowe
 • szkoły wyższe
 • instytucje kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • spółdzielnie/ wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 • przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Nr i nazwa działania

1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ 1 - Strefy aktywności gospodarczej

Typy projektów

1. Strefy aktywności gospodarczej

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) tj. wyodrębnionych do  inwestycji obszarów, przygotowanych  w celu nadania im funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i

przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych celów rozwoju. Wsparcie obejmuje tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji.

Wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno - koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej.

Typ beneficjenta

Typ 1 -Strefy aktywności gospodarczej

 • jednostka samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Nr i nazwa działania

 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Typy projektów

Głęboka modernizacja energetyczna:

a)budynków użyteczności publicznej,

b)wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne,obejmująca takie elementy jak:

• ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

• modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,

• montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),

• izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła(kotły gazowe, kotły na biomasę),

• przebudowa  i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,

• likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,

• modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,

• zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania  zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),

• modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,

• instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

• instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,

• modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na stałe).

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych.

 

Typ beneficjenta

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

• organizacje pozarządowe,

• podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 

Nr i nazwa działania

Działanie 3.3. Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Typy projektów

1.Budowa, rozbudowa, przebudowa:

• sieci, przyłączy ciepłowniczych,

• węzłów cieplnych.

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

3.Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

• demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

• instalację  kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5  z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303 - 5:2012,

• niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

4. Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Prace mogą dotyczyć oświetlenia publicznych: dróg, ulic, parków, placów, ciągów pieszych lub rowerowych, sygnalizacji świetlnej, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zakres prac obejmuje:

• wymianę źródeł światła na energooszczędne,

• wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

• wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych,

• stosowanie energooszczędnych systemów zasilania,

• budowę, instalację nowych lamp zasilanych OZE lub  zasilanych z sieci elektroenergetycznej – wyłącznie jako element projektu.

Wydatki kwalifikowalne w, tym zakresie nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

5.Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego

Typ beneficjenta

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

• przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze)

• organizacje pozarządowe,

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 W przypadku „projektów parasolowych” beneficjentem mogą być

podmioty wymienione w opisie poszczególnych typów projektów. Partnerem „projektu parasolowego” mogą być pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym poddziałaniu.

Nr i nazwa działania

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społeczne

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typy projektów

1.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty istniejącej infrastruktury  podmiotów ochrony zdrowia.

2. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych.

3.Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako  element szerszego projektu wymienionego w punkcie 1 i2.

 Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Typ beneficjenta

• w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki  długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej  - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),

 • w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne)

 

Nr i nazwa działania

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społeczne

Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Typy projektów

1. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

2. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. Budowa*, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą  infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych.

4. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont istniejących budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, m.in.:

a) dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni, itp.,

b) modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,

c) zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe dla dzieci),

d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

e)wyposażenie placu zabaw.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały  dostosowanie infrastruktury I wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

 * Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że:

• zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób,

• budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą  potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Typ beneficjenta

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,

• podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

•podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z

infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Komplementarne projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego:

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy;

Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna.

Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie.