• Witamy na stronie poświęconej opracowniu Lokalnego Programu Rewiatalizacji

    Nisko z góry
  • REWITALIZACJA w ramach RPO 2007 - 2013

    Przywrócenie do życia społecznego małych plant miast partnerskich.
prev next

Rewitalizacja

To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym rzez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

 

Prezentacja danych z przeprowadzonej Diagnozy w procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dane zbierane i analizowane zgodnie z Ustawą:  wskaźniki podstawowe  (kryzys w  sferze społecznej)

1. poziom  bezrobocia : odsetek bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku  produkcyjnym;  dane z Powiatowych Urzędów Pracy

2. poziom ubóstwa: odsetek osób pobierających zasiłki z ośrodków pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców; dane z ośrodków pomocy społecznej

3. przestępczość: liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; dane od Policji

4a. poziom edukacji: średnia ocena z egzaminu gimnazjalnego; dane z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub

4b. liczba organizacji społecznych/liczba członków (fundacje,  stowarzyszenia) na 1000 mieszkańców; dane Klon/Jawor lub własne badania

5. frekwencja w wyborach (np. do rady gminy); dane z Komisji Wyborczej