• Witamy na stronie poświęconej opracowniu Lokalnego Programu Rewiatalizacji

    Nisko z góry
  • REWITALIZACJA w ramach RPO 2007 - 2013

    Przywrócenie do życia społecznego małych plant miast partnerskich.
prev next

Rewitalizacja

To kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym rzez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

W związku z planowanym aplikowaniem o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 202. Gmina i Miasto Nisko przygotowała Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 – 2022.

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej, mającej na celu wyznaczenie obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko  oraz na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizacji, a także kierunków działań przyczyniających się do przeciwdziałania występującym i kumulującym się na obszarze rewitalizacji zjawiskom kryzysowym.

W dniach od 01 sierpnia 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko”.

Osobą do kontaktu w sprawie prowadzonych konsultacji jest Pan Łukasz Słoboda tel. 15 8 41-56-46 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na zamieszczonym poniżej formularzu uwag. Wypełniony formularz uwag należy w terminie do 14 sierpnia 2017 r. złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Nisko lub przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) lub elektroniczną na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Konsultacje społeczne projektu LPR dla Gminy i Miasta Nisko"

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt LPR dla Gminy i Miasta Nisko jest również dostępny do wglądu w pok. nr 8 Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne podmioty z gminy do udziału w niniejszych konsultacjach społecznych.

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt LPR dla Gminy i Miasta Nisko

Formularz uwag