Drukuj
Kategoria: RPO 2014-2020

 ico projekty unijne

 

TUTUŁ PROJEKTU:Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

Cele projektu: Celem podejmowanego projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców określonego i zdiagnozowanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko obszaru rewitalizacji – Osiedle Nr 1 Nisko Centrum, Osiedle Nr 2 Nisko - Centrum oraz Osiedle Nr 6 Nisko - Podwolina. Celem projektu jest stworzenie warunków infrastrukturalnych, które wraz z realizacje projektu komplementarnych EFS przyczynią się do ograniczenia degradacji społecznej, w obszarze bezrobocia, przestępczości, edukacji i ubóstwa; degradacji gospodarczej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy; degradacji przestrzenno – funkcjonalnej w zakresie zwiększenia dostępności do infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej; degradacji technicznej w zakresie przywrócenia i  nadania nowych funkcji społecznych budynkom zdegradowanym lub wymagającym przebudowy lub rozbudowy.

Planowane efekty: Kluczowym i bezpośrednim efektem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do realizacji działań prowadzących do ograniczenia degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, prowadzących do wyciągnięcia obszaru rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. Projekt jest bezpośrednio połączony z zaplanowanymi projektami komplementarnymi, które razem z projektem inwestycyjnym stanowią o kompleksowym podejściu do procesu rewitalizacji. Efektem projektu jest odtworzenie i nadanie nowych funkcji dla budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych, na potrzeby działania Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rezultatem projektu jest również zwiększenie dostępności do usług społecznych, opieki psychologicznej, psychiatrycznej, rehabilitacji oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi. Realizacja projektu wpłynie na stworzenie trwałych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru rewitalizacji, w tym na rozwój przedsiębiorczości, powstanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie poziomu bezrobocia. Zagospodarowanie zbiornika  przyczynia się do zwiększenia dostępności do wymaganej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej. Docelowo zakłada się korzystanie 6000 osób z oferty turystycznej zbiornika. W ten sposób działania w obszarze zbiornika koncentrują się na przeciwdziałaniu degradacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej. Realizacja projektu umożliwi powołanie i założenie spółdzielni socjalnej, bezpośredniego instrumentu przeciwdziałania bezrobociu lokalnemu.
Nadbudowa piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku wpłynie na podniesienie jakości realizowanych działań, poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze dla osób wykluczonych z rynku pracy. Projekt umożliwi utworzenie w przedmiotowym budynku Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Rynku Pracy.

Wartość projektu:              13 328 566,58 PLN        
Wartość dofinansowania:    7 579 517.10PLN 
Wkład własny:                      5 749 049,48 PLN 

 

 

Lider Projektu Gmina i Miasto Nisko

 

Wartość  ogółem:                   11 309 749,26 PLN
Wartość dofinansowania:       7 579 517,10 PLN
Wkład własny:                          3 730 232,16 PLN  

Partner – Powiat Niżański

Wartość ogółem:                     2 018 817,32 PLN
Wartość dofinansowania:                     0,00 PLN
Wkład własny :                       2018 817 ,32 PLN