flaga ukrainaObywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Ważne wskazówki:

  • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
  • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
  • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

  • Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

oraz pod numerami telefonów:

  • 22 111 35 88 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego;
  • 89 333 17 41 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego;
  • 22 111 35 29 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Pamiętaj :
Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!
Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.
Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy
W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np.  gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.


Громадянин України може працевлаштуватися в Польщі, не маючи дозволу на роботу. Роботодавець повинен пам’ятати, щоби підтвердити факт працевлаштування протягом 14 дні на інтернет- сторінці praca.gov.pl.
У зв‘язку з напливом великої кількості громадян України до Польщі, можуть також з’явитися особи або фірми, які матимуть намір скористатися складним становищем чи незнанням мови і польського законодавства, наприклад, вимагаючи неіснуючих оплат або документів. 
Пам’ятай, що усі послуги державних органів та органів місцевого самоврядування безкоштовні. 
Важливі підказки: 
Шукаючи працевлаштування в Польщі, найкраще звертатися до перевірених послуг та пропозицій працевлаштування. Доступ до таких перевірених пропозицій працевлаштування забезпечують Повітові Бюро Праці (https://oferty.praca.gov.pl). 
Маючи смартфон, ви можете встановити програму ePraca.
Корисні поради щодо того, як знайти роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на веб-сайті мережі EURES - https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
Перелік сертифікованих польських агенцій зайнятості доступний на веб-сайті: www.stor.praca.gov.pl у вкладці Реєстр суб’єктів- Агентств з працевлаштування. Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці.
Якщо ви починаєте працювати за посередництвом агентств, не забудьте укласти договір з агентством, в якому будуть зазначені умови праці, винагорода, пільги тощо.

Державна інспекція праці - надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, які регулюють законність найму та права працівників. Інформація також доступна українською та російською мовами. Більше інформації можна знайти на https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne
та за номерами телефонів:

22 111 35 88 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у таких воєводствах: Мазовецьке, Лодзьке, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське;
89 333 17 41 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у таких воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західно-Поморське;
22 111 35 29 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у таких воєводствах: Підкарпатське, Малопольське, Шльонське, Опольське та Дольношльонське.
Пам'ятайте:
При прийомі на роботу роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір, в якому вказати умови роботи та оплати праці. Переконувати людину працювати без трудового договору  є порушенням польського законодавства!
Не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору. Без підписаного договору ви працюєте нелегально, і вас позбавляють законних прав на роботу.
Перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з умовами, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення.
Якщо роботодавець буде поводитися з вами неналежним чином, наприклад, якщо роботодавець застосував до вас фізичний або психічний примус, повідомте про це до Державної інспекції праці.

Якщо ви стали жертвою будь-якого іншого злочину – негайно звертайтеся до поліції.