ico niskoOGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

dotyczących sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barce I” w Nisku
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barce II” w Nisku)

 

Szanowni Mieszkańcy oraz właściciele/użytkownicy nieruchomości położonych w granicach obszarów przedstawionych na załącznikach graficznych - rysunkach projektów przedmiotowych planów miejscowych - stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, niniejszym zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych towarzyszących prowadzonej procedurze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barce I”
w Nisku oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barce II” w Nisku.

Konsultacje mają na celu stworzenie możliwości udziału mieszkańców, właścicieli i użytkowników nieruchomości w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni. Kluczowym elementem procesu planowania przestrzennego są konsultacje społeczne, ponieważ wspomagają podejmowanie decyzji w procedurze planistycznej, zapobiegają konfliktom oraz protestom, a także umożliwiają na wczesnym etapie wyeliminowanie ewentualnych kwestii spornych.

Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej daje wszystkim zainteresowanym: możliwość składania wniosków do projektów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego, uczestniczenia w dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz proponowania własnych rozwiązań w tym zakresie.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Barce I” i „Barce II” udostępnione będą w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko w dniach od 23.01.2023r. do 10.02.2023r. w godz. 12.00-15.00 – pokój nr 23 (oraz na stronie internetowej www.nisko.pl)

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 6 lutego 2023 r. w godz. 9.00 -12.00 w sali nr 21 (I piętro) Urzędu Gminy i Miasta Nisko odbędzie się otwarte spotkanie z osobami zainteresowanymi przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych. W spotkaniu uczestniczyć będą: Burmistrz, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa oraz projektant.

Serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez uczestnictwo w organizowanym spotkaniu. Razem możemy decydować o planowaniu przestrzennym i każdy z nas może mieć wpływ na efekt podejmowanych decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Do pobrania: