nisko herbBURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA 

I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8022 o pow. 0,1339 ha. Działka ta położona jest w Nisku przy ul. Konwaliowej, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1N/00046275/8. Działka nr 8022 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 22 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8023 o pow. 0,1252 ha. Działka ta położona jest w Nisku przy ul. Konwaliowej, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1N/00046275/8. Działka nr 8023 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5140/295 o pow. 0,1633 ha. Działka ta położona jest w Nisku przy ul. Kochanowskiego, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1N/00032296/0. Działka nr 5140/295 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15 400,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5140/296 o pow. 0,1200 ha. Działka ta położona jest w Nisku przy ul. Kochanowskiego, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1N/00032296/0. Działka nr 5140/296 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

5. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 462/2 o pow. 0,0390 ha. Działka ta położona jest w Racławicach przy ul. Nadjeziorze, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1N/00047018/6. Działka nr 462/2 jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach”, gdzie teren przeznaczony jest pod zabudowę usług sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna oraz sieć gazowa średniego ciśnienia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Informacje dotyczące przetargów:

1. Przetargi odbędą się w dniu 31 marca 2023 r. w sali narad tutejszego Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14.

2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Przetargi rozpoczynają się:

o godz. 900 dla nieruchomości w poz. nr 1, o godz. 930 dla nieruchomości w poz. nr 2, o godz. 1000 dla nieruchomości w poz. nr 3,

o godz. 1030 dla nieruchomości w poz. nr 4, o godz. 1100 dla nieruchomości w poz. nr 5.

3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych w pozycjach od 1 do 4 upłynął w dniu 01 września 2022 r., a w stosunku do działki wymienionej w pozycji 5 upłynął w dniu 08 grudnia 2022 r.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie są przedmiotem żadnego zobowiązania.

5. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem, której nieruchomości wadium dotyczy i z podaniem danych osób, które zamierzają nabyć nieruchomość.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

- dowodu wniesienia wadium,

- dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 7, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

8. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Działki sprzedawane są wg stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Niżańskiego.

12. Wznowienie i okazanie granic odbędzie się na koszt i na wniosek (staraniem) nabywcy.

13. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku /pok. nr 2 i 3/ tel. 15 841-56-53 i 15 841-56-51 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargach opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz pod adresem bip.nisko.pl