ico info80

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073) określająca warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć między innymi zaświadczenie burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko jest organem właściwym dla sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina, Zarzecze do wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa lub postanowienia o  odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat - do tego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów w/w ustawy;

2) osiągnęła wiek:

a)  w przypadku kobiet - 60 lat,

b)  w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa, nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.