ico info100x70

OGŁOSZENIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA NISKO NA LATA 2021 – 2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) oraz w związku z podjętą Uchwałą XXXVI/321/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dn. 24 czerwca 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, BURMISTRZ GMINY i MIASTA NISKO OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY i MIASTA NISKO na lata 2021 - 2030. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 31 lipca 2023 r. do 6 września 2023 r.

 1. Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030 podlega konsultacjom:
  2.1) z mieszkańcami Gminy i Miasta Nisko;
  2.2) z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy i Miasta Nisko organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami;
  2.3) z gminami sąsiednimi: Jeżowe, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Jarocin z terenu powiatu niżańskiego oraz Pysznica, Stalowa Wola i Bojanów z terenu powiatu stalowowolskiego;
  2.4) z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 - 2030 podlega zaopiniowaniu przez:
  1) Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
  2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 1. Konsultacje przeprowadza się w następującej formie:
  1) w formie papierowej/drukowanej poprzez załączony Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030; formularz udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz na stronie www.nisko.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko. Formularz należy dostarczyć w terminie konsultacji do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.
  2) w formie elektronicznej poprzez załączony w wersji papierowej Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030, który należy przesłać w wersji podpisanej (scan dokumentu podpisanego) oraz w wersji edytowalnej na adres e- mail

Projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy www.nisko.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko. 

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca przebieg konsultacji i ich wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.