Czytaj więcej...Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy ekspert”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby w  wieku 25 lat i więcej z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim) i/lub,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadaj największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu ECCC.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI KURSU W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE POWIATÓW: NIŻAŃSKIEGO, STALOWOWOLSKIEGO, LEŻAJSKIEGO, RZESZOWSKIEGO, TARNOBRZESKIEGO I MIASTA TARNOBRZEG.

Nabór jest prowadzony do 01.09.2017 r.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017 r. - 30.06.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

oppOrganizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2017.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

 

 

Pobierz:

 

nisko herbNa podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 t.j.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach 3 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.,

projektu uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta Nisko.

Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 7.

W terminie 30 dni, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie wyłożonego planu do Starosty Niżańskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru działki, której uwaga dotyczy.

 

Czytaj więcej...Lokalna Grupa Biegowa „PLANETA NISKO” zaprasza na zajęcia sportowe dla początkujących, przygotowujące do startu w II edycji Niżańskiego Biegu "Nisko na Piątkę".