Czytaj więcej...Z dumą informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku znalazła się w gronie laureatów konkursu „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Egmont z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nagrodą w konkursie jest zestaw piętnastu książek z serii “Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont, które będzie można wypożyczyć już początkiem stycznia przyszłego roku. 

Czytaj więcej...Jedna ze 136 Ławek Niepodległości, które w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały zostać umieszczone w wielu miejscach w kraju stanęła przy ulicy Paderewskiego w sąsiedztwie Biblioteki Pedagogicznej w Nisku. Instalacja powstała z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Nisku.

oppZapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie
  2. Ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  3. Zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, pokój nr 12, w formie pisemnej z dopiskiem, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 roku.

Szczegółowe informacje udziela mgr Monika Majcher - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel. 15 8415 682.

 

pdfFormularz zgłoszeniowy

oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2019r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2019 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Pobierz:

Czytaj więcej...W sezonie zimowym 2018/2019 za utrzymanie dróg w należytym stanie odpowiadają następujące przedsiębiorstwa:

 

Osiedle nr 1 i 2 – Nisko Centrum – MZK Nisko Sp. z o.o.

Osiedle nr 3 – Barce – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Osiedle nr 4 – Malce – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Osiedle nr 5 – Warchoły - Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej Nisko

Osiedle nr 6 – Podwolina - Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej Nisko

Osiedle nr 7 – Moskale – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Osiedle nr 8 – PGO – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Osiedle nr 9 – Nisko Tysiąclecia – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka

Zarzecze – Zakład Usługowo – Handlowy Edward Pałka

Racławice – MZK Nisko Sp. z o.o.

Wolina – MZK Nisko Sp. z o.o.

Nowa Wieś – MZK Nisko Sp. z o.o.