nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 189/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 22 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Zobacz załączniki pdf:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2017 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Pobierz:

  1. zarządzenie nr 194/2016
  2. treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 194/2016
  3. wzór oferty

Czytaj więcej...W Katolickim Domu Kultury „ARKA” 6 grudnia zgromadziło się prawie 100 dzieci oczekujących na Świętego Mikołaja, który słysząc śpiew dziewczynek z „Chórku Dziecięcego” wstąpił do „ARKI”.

Dzieci przywitały Św. Mikołaja z ogromnym entuzjazmem i radością. Wszyscy otrzymali piękne prezenty. Św. Mikołaj opowiedział o swoim życiu i prosił, aby dzieci zawsze były grzeczne i szanowały rodziców.