Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił IV otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 5 września 2016r.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem  „IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2016 roku”  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 7),  lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko,  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.  W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Pobierz:
zarządzenie nr 128/2016
treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 128/2016
wzór oferty

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2016r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem  „III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2016 roku”  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 7),  lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko,  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.  W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Pobierz:
zarządzenie nr 126 /2016
treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 126/2016
wzór oferty

Czytaj więcej...Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 124/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 04 sierpnia 2016 r.  do 25 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Zobacz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (pdf)