Czytaj więcej...W piątkowy wieczór, 12 lipca 2019 r., w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji otwarto wystawę „80 lat lodów „U Suchojada”. Wystawa powstała na bazie eksponatów i pamiątek rodzinnych Pawła Śnieżka, wnuka założyciela legendarnej, niżańskiej lodziarni.

pilka noznaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 30.07.2019r. do dnia 14.08.2019r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r.

W celu uzyskania dotacji celowej należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innej ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • oświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego
 • sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności)
 • sprawozdanie finansowe za rok 2018 (w przypadku podmiotów działających krócej – za okres działalności)

 

docPobierz wniosek

nisko herbW konkursie mogli wziąć udział wszyscy, którzy zrealizowali projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Do konkursu zgłoszono ogółem 62 projekty. Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Magnowskiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, oceniła 57 projektów (zgłoszenia poprawne pod względem formalnym).

W pierwszej  kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. W wyniku obrad Kapituła zdecydowała o nominowaniu 25 projektów (po pięć w każdej kategorii konkursowej) zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na przełomie sierpnia i września.

Zgłoszony przez Gminę i Miasto Nisko projekt pn.

„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

został nominowany w kategorii - dla środowiska.

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/konkursy-i-wydarzenia-promocyjne/2294-nominacje-w-konkursie-podkarpackie-mistrzowskie-zmiany

finansePRZEDSIĘBIORCO !!!

W poniedziałek, 29 lipca, upływa termin składania oświadczeń, które będą podstawą do zamrożenia cen prądu, w przeciwnym wypadku zapłacisz więcej za energię elektryczną.

Ustawa, która weszła w życie 29 czerwca 2019 r., zakłada zamrożenie cen prądu m.in. dla:

 • gospodarstw domowych

 • mikro i małych firm

 • szpitali

 • jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne

 • innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wyżej wymienieni odbiorcy, za wyjątkiem gospodarstw domowych, muszą złożyć oświadczenie o tym, że są końcowymi odbiorcami energii elektrycznej.

Oświadczenie powinno trafić do przedsiębiorstwa energetycznego, które sprzedaje nam energię elektryczną.

Zamrożenie cen energii elektrycznej nie dotyczy średnich i dużych firm. Od 1 lipca przedsiębiorstwa obrotu energią mogą podnosić im opłaty. Ministerstwo przypomina, że grupa największych firm może ubiegać się o udzielenie pomocy de miminis za drugie półrocze 2019 r.

Przypominamy, że mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Poniżej znajdziesz

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej, które jest załącznikiem do ustawy – KLIK!

Czytaj więcej...Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup: