Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił IV otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 5 września 2016r.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem  „IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2016 roku”  osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 7),  lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko,  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.  W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Pobierz:
zarządzenie nr 128/2016
treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 128/2016
wzór oferty