Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że w 2021 r. nie ulegnie zmianie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych.
Osoby fizyczne winny wnosić opłaty w wysokości 24,60 zł/osoby/ miesiąc na rachunek gminy; nr 44 9430 0006 0037 8343 2000 0045. Opłaty należy wnosić kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą korzystać z ulgi w wysokości 2,60 zł/osobę miesięcznie.
Opłaty należy wnosić bez uprzedniego wezwania na w/w rachunek. W 2021 r. nie będzie rozsyłana informacja o wysokości opłaty oraz druki wpłat. Formularze dowodów wpłat są do pobrania na stoliku przy wejściu oraz w Biurze podawczym UGiM Nisko

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji wysokość opłaty za pierwszy kwartał 2021 r. nie ulega zmianie. Od 1 kwietnia 2021 r. ulega zmianie sposób wyliczania podstawy do obliczania miesięcznej opłaty, która spowoduje zmianę wysokości miesięcznych opłat. Dlatego też prowadzący działalność gospodarczą, instytucję i właściciele nieruchomości mieszanych ( na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność gospodarcza) muszą z dniem 1.04.2021 r. złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty. W związku z tym w miesiącu marcu 2021r. każdy prowadzący działalność gospodarczą, instytucję oraz właściciel nieruchomości mieszanej otrzyma pismo przypominające o konieczności złożenia nowej deklaracji. Wysokość opłat za II, III i IV kwartał 2021 r. będzie wynikać z tych nowo złożonych deklaracji. Terminy płatności i numer rachunku do wpłat jest identyczny jak dla osób fizycznych i jest podany na wstępie.

Wzór dowodu wpłaty
kliknąć

Burmistrz
Gminy i Miasta Nisko