gospodarka odpadamiZ dniem 01.04.2022 r., zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny
  • ulga z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 2,60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • 6,00 zł miesięcznie za pojemnik przeliczeniowy o poj. 110 l, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, liczbę pojemników oblicza się zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 9 grudnia 2020 roku, jest ona różna w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej

 

UWAGA!

W przypadku zmiany danych na nieruchomości, które wpływają na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dotyczy to również kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W deklaracji należy uwzględniać wszystkie zamieszkujące osoby, niezależnie od meldunku.