park maa architektura 7Zakończyły się prace towarzyszące w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego”. Dokładnie chodzi o budowę nowych nawierzchni alejek i montaż elementów małej architektury. Projekt obejmował stworzenie infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz elementów służących edukacji przyrodniczej.

Wyznaczona została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, wzdłuż której zamontowano tablice informacyjne i stanowiska do obserwacji roślin, miejsc gniazdowych oraz schronień dla zwierząt. Pojawiły się także elementy edukacyjno-zabawowe, ławki, kosze, stojaki na rowery. Na terenie parku zamontowane zostały tzw. kostki wiedzy – słupki tematyczne obrazujące występujące w parku gatunki roślin i zwierząt. Alejki żwirowe pokryto kostką betonową oraz wybudowano kilka miejsc parkingowych za Parkiem Miejskim.

W najbliższym czasie zamontowane zostaną 82 budki lęgowe, hotele dla owadów i skrzynki gniazdowe dla trzmieli. Wartość tej części zadania to w sumie 410 971 złotych.

park maa architektura 2park maa architektura 1park maa architektura 3park maa architektura 4park maa architektura 5park maa architektura 6park maa architektura 8park maa architektura 9