umowa malce dworska 3W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 26 listopada doszło do zawarcia umowy na budowę dróg gminnych na osiedlu Malce. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Łukasz Molter Wiceprezes Zarządu firmy „MOLTER” Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w obecności Marii Nabrzeskiej Skarbnika Gminy i Miasta Nisko oraz Zbigniewa Kotuły Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. W podpisaniu dokumentów uczestniczył również Radny Rady Miejskiej z Malc Marek Beer.

Inwestycja dotyczy ulicy Dworskiej oraz dojazdów do niej. W ramach zadania wybudowane zostaną odcinki dróg o łącznej długości ponad 632 m. Najdłuższy fragment budowanej drogi – ulicy Dworskiej wynosi 401 m. Z kolei drogi dojazdowe będą liczyły odpowiednio 147 m i 84 m długości. Wykonane zostaną roboty ziemne, podbudowa, położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Powstanie także sieć kablowa oświetlenia drogowego wraz z przyłączem i szafką oświetleniową z pomiarem przy ulicy Dworskiej. Po obu stronach nowych jezdni powstaną chodniki dla pieszych.

Koszt całego zadania pod nazwą „Budowa dróg gminnych na obszarze osiedla Malce III w Nisku, w tym: Zadanie 1: Budowa dróg gminnych: Lokalnej 1KDL w km od 0+002,80 do km 0+404,00 oraz dojazdowych 2KDD w km od 0+002,75 do km 0+150,00 i 3KDD w km od 0+002,75 do km 0+086,76 położonych na obszarze osiedla Malce III w Nisku oraz Zadanie 2: Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z przyłączem kablowym i szafką oświetleniową z pomiarem przy Dworskiej w miejscowości Nisko cz. 2” wyniesie w sumie 2 230 744 zł. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 187 916 zł.

Realizacja zadania ma się zakończyć najpóźniej w lipcu 2022 roku.

umowa malce dworska 1umowa malce dworska 2umowa malce dworska 4umowa malce dworska 5