W roku 2017 przygotowano i ogłoszono szereg przetargów w BZP i wybrano wykonawców na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w skład którego wchodzą między innymi:

 • Zadanie pod nazwą: ,,Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”

MZK sp. z o.o. w ramach swojego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.” wspólnie w ramach partnerstwa z gminą Nisko realizowała zadania wg poniższego wykazu: 

 • Zadanie 1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Głowackiego (od studni S25 ) – obiekt I

Wydatki ogółem - 656 091,80 zł w tym kwalifikowane 480 000,00 zł

 

 • Zadanie 2 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Głowackiego - obiekt III 

Wydatki ogółem 414 448,28 zł w tym kwalifikowane 300 000,00 zł

 

 • Zadanie 3

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku na osiedlu Centrum ul. 11-Listopada oraz ul. Piłsudskiego 

Wydatki ogółem 1 378 084,53 zł w tym kwalifikowane 1 000 000,00 zł

 

 • Zadanie 4 

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta 

Wydatki ogółem 225 552,79 zł w tym kwalifikowane 150 000,00 zł 

 

 • Zadanie nr 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku 

Wydatki ogółem 55 522,20 zł w tym kwalifikowane 41 176,47 zł

 

 • Zadanie nr 6 

Budowa sieci wodociągowej dla ul. Reymonta w Nisku

Wydatki ogółem 133 160,62 zł w tym kwalifikowane 108 260,67 zł

 

MZK Nisko sp. z o.o. składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości 16.232.667 zł netto pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach zadania pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysokości 10 348 325 zł. Ponieważ umowa została podpisana przed rozstrzygnięciem wszystkich przetargów publicznych, a wartość robót uległa zmniejszeniu w stosunku do założeń w dniu 28.02.2018r został podpisany aneks do w/w umowy i tak planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 054 151,22 zł brutto , maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 11 638 746,48 zł a udzielone dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania projektu, w kwocie nie większej niż 9 892 934,50 zł netto.

 

 

 

Fundusz Spójności

 
Gmina Nisko złożyła, w dniu 29.12.2009r, wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pn.”Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie na terenie Gminy i Miasta Nisko”. Wnioskiem zostały objęte następujące zadania.
 1. Budowa sieci wodociągowej na os.Podwolina – Grądy I etap
 2. Budowa sieci wodociągowej na os.Podwolina – Grądy II etap
 3. Budowa sieci wodociągowej z pompownią na os.Podwolina – Grady III etap
 4. Budowa sieci wodociągowej na os.Barce I etap
 5. Budowa sieci wodociagowej na os.Barce II etap
 6. Budowa sieci wodociągowej w ul.Torowej w NIsku
 7. Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły przy ul.Rzeszowdskiej (os.Leśnik)
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Malce VI etap
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły w rejonie ul.Piaskowej I etap
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły w rejonoie ul.Piaskowej II etap
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły i os.Barce w rejonie ul.Długiej III etap
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu III etap
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu IV etap
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu V etap
 17. Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska.
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 26.1 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 8-ma przepompowniami ścieków, przebudowę kanału ściekowego w ulicy Kościuszki w Nisku o długości 2.2 km oraz budowę 23.8 km sieci wodociągowych. W przypadku sieci kanalizacyjnych objęto wnioskiem te odcinki kanalizacji na terenie osiedli i sołectw, które uzyskują wskaźnik 120 mieszkańców na kilometr sieci. Część zadań została już zrealizowana tj.
 • Budowa sieci wodociągowej na os.Podwolina – Grądy I etap

 • Budowa sieci wodociągowej na os.Barce I etap

 • Budowa sieci wodociagowej na os.Barce II etap

 • Budowa sieci wodociągowej w ul.Torowej w NIsku

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły przy ul.Rzeszowdskiej (os.Leśnik)

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Warchoły w rejonie ul.Piaskowej I etap

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu III etap

W przypadku przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności zostanie zwrócona Gminie część środków z tytułu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej objętej tymi zrealizowanymi inwestycjami.

 

Obecnie realizowane są następujące zadania :

 
 • Budowa sieci wodociągowej na os.Podwolina – Grądy II etap
 • Budowa sieci wodociągowej z pompownią na os.Podwolina – Grady III etap
 • Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku
 
 Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku  Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku  ul_kosciuszki_3  Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku  Przebudowa kanału ściekowego w ul.Kościuszki w Nisku

Wartość przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 38,5 mln netto. Gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości 26,8 mln zł. Złożony wniosek został zweryfikowany pozytywnie, przeszedł już przez I stopień oceny merytorycznej. Na spotkaniu beneficjentów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2010r. poinformowano, że istnieją dla naszego projektu duże szanse na dalsze pozytywne oceny i przyznanie wnioskowanego dofinansowania, ponieważ Gmina Nisko już realizuje to przedsięwzięcie, angażując do tej pory około 20 % własnych środków.

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Niska”

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Niska”

numer projektu POIS.01.01.00-00-239/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa

Działanie 1.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Beneficjent: Gmina i Miasto Nisko

Pl. Wolności 14

37-400 Nisko

Wartość projektu: 45 786 630,50 zł

Kwota dofinansowania: 25 540 806,94 zł

Wkład własny: 20 245 823,56 zł

Okres realizacji: 01.2007r.-06.2014r.

Zobacz folder informacyjny ico pdf (pdf, 1,6 MB)

 

Opis projektu

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, skala potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu Gminy i Miasta Nisko w sieć wodociągową i kanalizacyjną była bardzo duża. Potwierdza to fakt, iż tylko centrum Niska oraz tereny osiedli budownictwa wielorodzinnego w Nisku były wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Pozostałe osiedla miejskie oraz wiejskie ze zwartą zabudową jednorodzinną były pozbawione sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, lub też obu. Stanowiło to istotną przeszkodę w dalszym rozwoju miasta i gminy oraz powodowało obniżenie poziomu życia mieszkańców.

Od roku 2008 podjęto intensywne przygotowania do stworzenia projektu obejmującego budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach Gminy i Miasta Nisko, który porządkując gospodarkę wodno-ściekową, jednocześnie wpisywałby się w kryteria ogłaszanych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i w ten sposób umożliwiłby uzyskanie dofinansowania na realizację tych inwestycji.

Ostatecznie dnia 26.11.2009r. Gmina i Miasto Nisko złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” w VI-tej edycji konkursu (działanie 1.1) ogłoszonego w ramach POIiŚ, a 23 stycznia 2012r. otrzymała potwierdzenie o przyznanym dofinansowaniu.

Przedmiot projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m.in. na osiedlach Podwolina, Warchoły, Malce w Nisku oraz we wsi Zarzecze. Zadania objęte projektem mają na celu zwiększyć poziom uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” obejmuje 17 zadań:

 1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku, osiedle Podwolina -Grady – I etap; o długości ok. 1,6km;
 2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku osiedle Podwolina – Grądy – II etap ; o długości ok. 11,3km;
 3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z pompownią wody w Nisku os. Podwolina -Grądy – III etap; o długości ok. 0,5km;
 4. Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap I ; o długości ok. 3,6km;
 5. Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap II; o długości ok. 1,8km
 6. Budowa sieci wodociągowej ul. Torowa w Nisku; o długości ok. 1,7km
 7. Budowa (odbudowa) z przebudową odcinków kanału ściekowego w ulicy Kościuszki w Nisku; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 2,2km;
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ulicy Dworcowej; system grawitacyjny o długości 0,4km;
 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Warchoły- podłączenie budynków wielorodzinnych przy ul. Rzeszowskiej w Nisku; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 0,4km
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na Os.Malce VI etap; system grawitacyjno-podciśnieniowy o długości ok. 5,3km;
 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – I etap; system grawitacyjny o długości ok. 0,9km;
 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej– II etap; system grawitacyjny o długości ok. 0,8km;
 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej – III etap; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 5,9km;
 14. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze gm. Nisko – III etap; system grawitacyjny o długości ok. 2,0km;
 15. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap IV; system grawitacyjny o długości ok. 1,0km;
 16. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap V; system grawitacyjno-ciśnieniowy o długości ok. 9,4km;
 17. Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska ( etap I, etap II, etap III); 3,3km;

 

Efekty realizacji projektu

Efektem ukończenia całego zakresu projektu będzie zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy jednoczesnym uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej. Łączna długość wybudowanej w ramach projektu sieci wodociągowej wyniesie około 23,8km, sieci kanalizacyjnej 28,3km. Z sieci kanalizacyjnej będzie mogło korzystać co najmniej 2535 osób. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się tym samym do poprawy warunków sanitarnych mieszkańców naszego miasta i gminy. Ponadto, tereny na których realizowane są poszczególne zadania projektu, stanowią atrakcyjne miejsca dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji stworzy warunki do stałego rozwoju gospodarczego Gminy i Miasta Nisko.

 

Stan realizacji projektu

ROK 2008

 • 14 lipca 2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze gm. Nisko III etap”- Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. w Nisku;
 • 4 sierpnia 2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap I” - Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. w Nisku;
 • 22 września 2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ulicy Dworcowej”, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. w Nisku;
 • 17 listopada 2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Warchoły- podłączenie budynków wielorodzinnych przy ul. Rzeszowskiej w Nisku”; wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. w Nisku;
 • 28 listopada 2008r. zakończenie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze gm. Nisko III etap”,
 • 3 grudnia 2008r. zakończenie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap I”;
 • 23 grudnia 2008r. zakończenie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ulicy Dworcowej”;

 

ROK 2009

 • 28 maja 2009r.podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa (odbudowa) z przebudową odcinków kanału ściekowego w ulicy Kościuszki w Nisku”, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. w Nisku;
 • 30 maja 2009r. zakończenie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Warchoły- podłączenie budynków wielorodzinnych przy ul. Rzeszowskiej w Nisku”;
 • 18 czerwca 2009r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap II”- Przedsiębiorstwem „FORTIS” z Rzeszowa;
 • 26 czerwca 2009r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadani: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – I etap”, - Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. w Nisku;
 • 23 lipca 2009r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku, osiedle Podwolina -Grądy – I etap; którym zostało Przedsiębiorstwo „FORTIS” z Rzeszowa;
 • 23 października 2009r. zakończenie zadania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku, osiedle Podwolina -Grądy – I etap”;
 • 18 listopada 2009r. zakończenie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce – etap II”- Przedsiębiorstwem „FORTIS” z Rzeszowa;
 • 26 listopada 2009r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko”,
 • 30 listopada 2009r. zakończono zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – I etap”;
 • 10 grudnia 2009r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej ul. Torowa w Nisku” - Przedsiębiorstwem „FORTIS” z Rzeszowa zadanie zakończono 30 czerwca 2010r.

 

ROK 2010

 • 24 maja 2010r. podpisano umowę z wykonawcą robót dla zadań: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku osiedle Podwolina – Grądy – II etap;Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z pompownią wody w Nisku os. Podwolina-Grądy – III etap. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. w Nisku;
 • 30 września 2010r. zakończenie zadania: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z pompownią wody w Nisku os. Podwolina-Grądy – III etap.

 

IMG 6426 

 ROK 2011

 • 30 marzec 2011r. zakończenie oceny merytorycznej (II stopnia) projektu;
 • 23 listopada 2011r zakończenie zadania: „Budowa (odbudowa) z przebudową odcinków kanału ściekowego w ulicy Kościuszki w Nisku”;
 • 24 listopada 2011r. zakończenie zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku osiedle Podwolina – Grądy – II etap;
 Krawezniki     Kanal Kosciuszki    Final na Sandomierskiej 005

 ROK 2012

 • 31.01.2012r. uzyskano Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności
 • 1 marca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy i miasta Nisko” pomiędzy Instytucją Wdrażającą -Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie - Jan Tomakę, a Beneficjentem Projektu - Gminą i Miastem Nisko reprezentowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko - Juliana Ozimka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nisko – Tadeusza Dziewy.

 

IMG 0692 IMG 0714

 • 14 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa  na wykonanie działań promocyjno- informacyjnych do projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko” z wykonawcą, firmą MULTIKOLOR Mariusz Bibik 37- 450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 43. Działania promocyjne będą realizowane zgodnie z harmonogramem i obejmować będą wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych, ogłoszenia w prasie lokalnej, spoty telewizyjne, ulotki, broszury, plakaty, film na płycie DVD.
 • 30 sierpnia 2012r. ukazało się pierwsze ogłoszenie w tygodniku ”SZTAFETA” przewidziane w ramach promocji projektu.
 • 14 września oraz 15 października 2012r. zostały podpisane protokoły odbioru wykonania i montażu 11 szt. tablic informacyjnych. Jednocześnie wykonawca MULTIKOLOR opracował i wydrukował ulotki, broszury i plakaty. Część ulotek została insertowana  z Tygodnikiem „SZTAFETA”, który ukazał się w dn. 11.10.2012r.. Pozostałe zostały rozprowadzone we własnym zakresie przez Beneficjenta.

promocja

 

 • 19 października 2012r. została podpisana umowa na wykonanie dwóch zadań: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej- III etap” z terminem wykonania do 16 maja 2013r. i „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej- II etap”- termin wykonania do 27 maja 2013r.  Wykonawca- konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „ADMA”- bis Spółka jawna Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, 28- 200 Staszów, ul. Kościuszki 68 i „ADMA” Zakład Remontowo- Budowlany Marian Adamczyk, 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 68, został wybrany w drodze przetargu. Umowa została zawarta na kwotę: 2 165 962,63 zł netto, 2 664 134,02 zł brutto.
 • 29 października 2012r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska- etap I, etap II, etap III”  z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Instalacyjno- Budowlanym „BCJ” A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna 39- 400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12. Termin wykonania zadania: do 15 maja 2013r. za kwotę: 803 602,95 zł netto, 988 431,63 zł brutto.
 • 21- 27 grudnia w ramach działań promocyjno- informacyjnych, w telewizji lokalnej został wyemitowany spot promujący Projekt.

 

 

ROK 2013

 • Kontynuowana jest budowa zadań rozpoczętych w roku ubiegłym tj.
 • Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej woli i Niska (etap I, etap II, etap III)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os.Barce  i os.Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej   
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os.Warchoły, w rejonie  ul. Długiej – III etap  

 

img 8413 img 8463 img 8455 img 8416

Przygotowywane są następne zadania do realizacji.

 25 kwietnia 2013r. w tygodniku „Sztafeta” ukazało się ogłoszenie promujące Projekt.

 

ogloszenie 2013

 

 • 22 maja 2013r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce – VI etap”, w skład którego wchodzą obiekty:
 • Obiekt I - kanalizacja sanitarna (grawitacyjna+ podciśnieniowa) KZ I,
 • Obiekt II -  kanalizacja sanitarna (grawitacyjna+ podciśnieniowa) KZ XIII,
 • Obiekt I -  kanalizacja sanitarna (grawitacyjna+ podciśnieniowa) KZ VI, KZ VIII, KZ IX, KZ XI.

  Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz- sp. j., 37- 400 Nisko, ul. Nowa 93. Inwestycja o wartości 1 208 645,64 zł netto, 1 486 634,14 zł brutto ma być zrealizowana do 30 listopada 2013r.

 • 24 maja 2013r. została zawarta umowa na wykonanie zadania:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze- etap IV” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi zarzecze- etap V”. Wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o. o. 37- 400 Nisko, ul. Nowa 30J został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.
  Zakres rzeczowy robót obejmuje:
 • Obiekt I -  kanalizacja zlewni istniejącej przepompowni P1, w rejonie ulic Słowackiego i ul. Kościuszki,
 • Obiekt II -  kanalizacja zlewni istniejącej przepompowni P1, w rejonie ul. Starowiejskiej i ul. Błonie,
 • Obiekt III -  kanalizacja zlewni przepompowni P3,
 • Obiekt IV -  kanalizacja zlewni przepompowni P4.

  Roboty zostaną wykonane do 29 listopada 2013r., ich wartość to: 1 293 702,40 zł netto, 1 591 253,95 zł brutto.

 • 24 maja 2013r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska (etap I, etap II, etap III)”.  Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna, 39- 400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12 wykonało 3 252,0 sieci wodociągowej.
 • 18- 25 czerwca 2013r. w ramach promocji Projektu został przygotowany i wyemitowany 30-krotnie w blokach programów  telewizji lokalnej spot telewizyjny.

 

 

 • 25 lipca 2013r. ukazało się kolejne ogłoszenie w tygodniku Sztafeta promujące Projekt.
 • 07.08.2013r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadań; „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Długiej- III etap” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ulicy Piaskowej i Rzeszowskiej- II etap”, których wykonawcą było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „ADMA”- bis spółka jawna ze Staszowa oraz „ADMA” Zakład Remontowo- Budowlany ze Staszowa. Przedmiotem odbioru była kanalizacja sanitarna  o łącznej długości 6 697,5 m oraz trzy przepompownie ścieków. Wartość  wykonanej inwestycji wyniosła 2 165 962,62 zł netto, 2 664 134,02 zł brutto.
 • 30.09.2013r. firma MULTIKOLOR Mariusz Bibik ze Stalowej Woli przekazała 150 szt. ulotek, 100 szt. broszur i 50 szt. plakatów promujących Projekt. 750 szt. ulotek zostało insertowanych w tygodniku Sztafeta, w dn. 26.09.2013r.

 

projekt plakat
 • 02.12.2013r. zostały odebrane kolejne zadania realizowane w ramach Projektu tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze- etap IV” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap V”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” sp. z o. o. z Niska wykonało kanalizację sanitarną o długości 10 663 m oraz dwie przepompownie ścieków, o wartości 1 287 957,11 zł netto, 1 584 187,25 zł brutto.

 

budowa kanalizacji sanitarnej zarzecze
 • 19.12.2013r. w tygodniku Sztafeta ukazało się ostatnie z zaplanowanych ogłoszeń w ramach promocji Projektu.
nisko ogloszenie

 

 • 27.12.2013r. został zakończony odbiór i podpisany protokół odbioru i przekazania do eksploatacji zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce- VI etap”. Zadanie składające się z trzech obiektów (elementów) zostało zrealizowane  przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz sp. j. z Niska. Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno- podciśnieniowym została wykonana w rejonie ulic: Sopockiej, Pięknej, Mostowej, Podwale, Sadowej, Sanowej, Jezioro, Ogrodowej. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej wyniosła: 5 168,5 m, jej wartość to 1 208 645,64 zł netto, 1 486 634,14 zł brutto.
  Tego samego dnia został przekazany do eksploatacji kolektor podciśnieniowy R5-R6-R7 o długości 128 m i wartości 36 179,04 zł netto, 44 500,22 zł brutto. Został on wykonany w 2011r. przez Przedsiębiorstwo Robót- Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa PRIMBUD sp. z o. o. z Niska.
 • 27- 30.12.2013r. w ramach promocji projektu firma MULTIKOLOR Mariusz Bibik ze Stalowej Woli opracowała spot telewizyjny oraz film o realizowanym projekcie. Spot został wyemitowany w lokalnej telewizji w dn. 27- 30 12.2013r., natomiast film w dn. 31.12.2013r. Dodatkowo film został nagrany na 150 szt. płyt DVD i przekazany Inwestorowi.

 

ROK 2014r.

 • 13.01.2014r. został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu z dn. 01 marca 2012r. dot. m. in. wartości Projektu i wysokości dofinansowania. Całkowity koszt realizacji Projektu, zgodnie z Aneksem wynosi 31 809 559,12 zł. Dofinansowanie na realizację Projektu zostanie udzielone w wysokości nie przekraczającej 17 734 652,31 zł.
  Zwiększył się zakres rzeczowy Projektu, zostało wprowadzone nowe zadanie tj. „Budowa sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce- etap V”. Zadanie to było realizowane w 2013r. Wykonawca robót, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FORTIS” Mariusz Głowik, 35- 330 Rzeszów, ul. Wąsacza 8, wybudował sieć wodociągową  na os. Barce w rejonie ulic: Reymonta, Dolnej, Górnej, Podleśnej, Okrężnej, Pętli i Długiej o długości 4 274 m. Inwestycja o wartości 589 943,69 zł netto, 725 630,74 zł brutto została odebrana 12 grudnia 2013r.