l


Nazwa Projektu: „Utworzenie Izby Pamięci z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjno-sportowe”

W dniu 8 czerwca 2010 roku został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczenia Domu Kultury w Wolinie na Izbę Pamięci, zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie placu zabaw, a także wykonanie chodników oraz ogrodzenia. Przed wejściem do budynku zostanie zainstalowanie zadaszenie.

Maksymalny poziom dofinansowania: 75%

Całkowita wartość projektu wynosi: 133 142,35 zł

Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania wniosek został oceniony pozytywnie i wpisany na listę do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

l

W dniu 09 czerwca 2010 r. Gmina  Nisko złożyła wniosek o dofinansowanie zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji poprzez urządzenie placu zabaw na działce nr 4736/4 na Os.Warchoły w Nisku” w ramach Lokalnej Strategii LGD-Stowarzyszenie „Parterstwo dla Ziemi Niżańskiej” z działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .

Przedmiotem projektu jest usytuowanie placu zabaw w Centrum Osiedla Warchoły w Nisku. Będzie miejscem integracji społeczności lokalnej oraz organizowania okolicznych imprez. Teren przeznaczony pod rekreację będzie ogrodzony, dla bezpieczeństwa użytkowników. Konstrukcja urządzeń z drewna spowoduje, że zabawa będzie bezpieczna. Elementy placu zabaw będą różnorodne co pozwoli na korzystanie  dzieciom w różnym wieku.

Maksymalny poziom dofinansowania:              70%

Koszt całkowity operacji:                                 28.568,89 zł

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji :     25.910,57 zł

Wnioskowana kwota pomocy:                         18.137,40 zł

Na posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania  wniosek został oceniony pozytywnie i wpisany na listy do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.