Unia Europejska

Województwo Podkarpackie

PROW

 

Projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Projektu: "Budynek magazynowy – rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury w Nowosielcu"

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Numer i nazwa działania: 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

Przedmiotem projektu była rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury w Nowosielcu na działkach o nr ewid. 330/3 i 332 oraz zakup wyposażenia meblowego, komputerowego i muzycznego.

Ponadto w obrębie działki przewidziane zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt betonowych oraz miejsce do gromadzenia odpadków stałych.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 sierpnia 2009 r.

Termin realizacji zadania – 30 maja 2010r.

Całkowita wartość projektu wynosi:  493 563,51 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 303 420,00 zł

 

Nazwa Projektu: „Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zarzeczu”

Beneficjent: NIŻAŃSKIE CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ”

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Numer i nazwa działania: 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi
Przedmiotem projektu było wykonanie rozbudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zarzeczu, dostawa mobilnej sceny z zadaszeniem oraz z wyposażeniem w sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

Umowa o dofinansowanie została podpisana  28 sierpnia 2009 r.

Termin realizacji zadania – 30 maja 2010 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 728 105,38

Dofinansowanie ze środków funduszu: 457 503

 

Nazwa Projektu: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Zarzecze”

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer i nazwa działania: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przedmiotem Projektu była rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zarzeczu wraz z pompowniami.  Całkowita długość  kanalizacji wynosi 16 105 m, natomiast wodociągu 414 m.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 10 grudnia 2009 r.

Termin realizacji zadania – 30 czerwca 2011 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 887 194,68 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 2 038 659,29 zł

 

Nazwa Projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Zarzeczu wykonanie placu Zabaw i boiska wielofunkcyjnego”

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Przedmiotem Projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę placu zabaw i remont trybuny boiska sportowego oraz poprawa standartów świadczonych usług kulturowych poprzez remont Domu Kultury i zagospodarowania przyległej powierzchni użytkowej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 393 620,52 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 168 736,00 zł

 

Nazwa Projektu: „Remont i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś”.

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program operacyjny: Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Przedmiotem Projektu było zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz sportowo rekreacyjnych mieszkańców wsi Wolina i Nowa Wieś poprzez remont i wyposażenie obiektów pełniących te funkcje.

Całkowita wartość projektu wynosi : 305 357,91 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 198 606,00 zł

 

Nazwa Projektu: „Utworzenie Izby Pamięci z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjno-sportowe”.

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program operacyjny:Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013.

Przedmiotem Projektu jest poprawa jakości życia na obszarze objętym Lokalną strategią rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych. Działanie umożliwi poprawę stanu infrastruktury kultury poprzez utworzenie izby pamięci przy Domu Kultury w Wolinie i eksponowanie pamiątek rodzinnych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego wsi Wolina.

Całkowita wartość projektu wynosi: 96 407,19 zł

 Dofinansowanie ze środków funduszu: 57 706 zł

 

Nazwa Projektu: "Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach".

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program operacyjny: Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013.

Przedmiotem Projektu była budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Racławice.

Całkowita wartość projektu wynosi: 646 406, 39 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 420 426 zł

 

Nazwa projektu: "Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko".

Program działania: 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

PROW na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Całkowita wartość projektu : 912 713,63 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 556 532,00 zł

 

Nazwa Projektu: "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kończyce pod potrzeby rekreacyjno – turystyczne".

Program operacyjny: „ Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Numer umowy: Nr 00591-6930-UM0930062/14 z dnia 27.08.2014r.

Przedmiotem Projektu była budowa altany wraz z grillem, placu zabaw i montażu elementów siłowni terenowej w miejscowości Kończyce.

Całkowita wartość projektu: 94 956,80 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 61 923,00zł

 

Nazwa Projektu: "Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego na osiedlu Malce w Nisku".

Program : „ Odnowa i rozwój wsi” realizowany w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

 Numer umowy: 01739-6930-UM0940160/14 z dnia 13.08.2014r.

 Przedmiotem Projektu była budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Malce w Gminie Nisko.

 Całkowita wartość projektu: 107 193,32 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 50 000,00 zł

 

Nazwa Projektu: "Budowa małej architektury turystycznej poprzez instalacje siłowni terenowych w miejscowości: Nowosielec, Wolina, Zarzecze, Racławice, Nowa Wieś".

Program: „ Odnowa i rozwój wsi” realizowany w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Numer umowy: 00547-6930-UM0930150/13

Przedmiotem Projektu była budowa siłowni terenowych dla mieszkańców Gminy Nisko.

 Całkowita wartość projektu:

Dofinansowanie ze środków funduszu: 38 400,00 zł.

 

Nazwa Projektu: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Wolina".

Program działania : 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 Numer umowy: 00127-6921-UM0900078/11 z dnia 30.08.2013r.

 Przedmiotem Projektu jest poprawa infrastruktury technicznej we wsi Wolina poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Całkowita wartość projektu: 328 040,90 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 199 249,85 zł.

 

Nazwa Projektu: "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Racławicach – budowa kortów tenisowych".

 Program działania: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

 Numer umowy: 00064-6922-UM0900086/13 z dnia 20.02.2014r.

 Przedmiotem Projektu jest wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Racławice poprzez budowę centrum sportowo-rekreacyjnego.

 Całkowita wartość projektu: 432 000,00zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 263 414,00 zł.

 

Nazwa Projektu: " Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno – sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości".

Program działania: 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013r. „ Odnowa i rozwój wsi”

 Numer umowy: 00372-6930-UM090111/12 z dnia 12.11.2012r.

 Przedmiotem Projektu była rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości.

Całkowita wartość projektu : 728 105,38 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 457 503,00zł.

 

Nazwa Projektu: "Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjne poprzez urządzenie placu zabaw miejscowości Kończyce".

Program działania : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, objętego PROW 2007-2013r.

Umowa Nr 00735-6930-UM090094/12 z dnia 22.01.2013r.

Przedmiotem Projektu były elementy placu zabaw i małej architektury, zestaw zabawowy ,bujaki na sprężynach, huśtawka wahadłowa,ławki z oparciami.

Całkowita wartość projektu: 25 713,15 zł

Dofinansowanie ze środków funduszu: 13 725,34 zł.