logo fundusze1 240 logo fundusze3 240 logo fundusze2 240

 

Projekty unijne w ramach RPO:

Nazwa Projektu: „Skomunikowanie części usługowo-handlowo-mieszkaniowej Niska z drogą krajową Nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl, drogą powiatową- ulicą Osiedle, planowaną obwodnicą Stalowa Wola-Nisko-Etap I ”.

 Program: RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 2 Infrastruktura techniczna

Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna C- Drogi gminne

Nr umowy o UDA-RPPK.02.01.00-18-076/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r.

Dofinansowanie/ 1 927 741,52 PLN

Wartość całkowita: 3 823 643,48 PL

Wkład własny : 1 895 901,96 PLN

Wartość dofinansowania: 1 927 741,52PLN

% dofinansowania : 57,45 %

Opis zadania : Planowana realizacja projektu obięła budowę dróg gminnych ul. Modrzewiowej początek budowy od ul. Sandomierskiej DK nr 77 od km 0+006,25 do skrzyżowania z ul. Willową km 0+616,07, ul. Dębinki i ul. Spacerowej w Nisku, początek budowy stanowiła krawędź jezdni drogi powiatowej ul. Osiedle – km 0+002,65, a koniec budowy granica pasa drogowego ul. Jaworowej- km 0+670,31. Planowana droga połączyła główną część miasta Nisko z jego Osiedlem nr 8 PGO. Przebiega w części przez obszar zabudowy, w części przez obszar o potencjale do rozbudowy budownictwa mieszkaniowo- usługowego .

 

Nazwa Projektu:  „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Nisku”
Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Oś  Priorytetowa: 7. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie: 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Projekt swym zasięgiem obejmuje odnowę Małych Plant, renowację budynków UG i M Nisko przy Placu Wolności i ul. Kościuszki, rewitalizację Pomnika Orląt Lwowskich oraz Parku Miejskiego wraz z budową amfiteatru, siłowni terenowej, wymianą elementów małej architektury.


Całkowita wartość projektu wynosi: 6 363 363,35 zł
 
Dofinansowanie ze środków funduszu: 5 181 884,45 zł

 

Nazwa Projektu: "Budowa zbiornika małej retencji w Nisku - Os. Podwolina - Etap II"
Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Oś  Priorytetowa: 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Działanie: 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Przedmiotem projektu jest II etap budowy wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji w Nisku na Os. Podwolina na rowie melioracji szczegółowych „Borowina”.

Nowopowstały zbiornik obniży poziom wód gruntowych  w otoczeniu, co spowoduje suszenie terenu. Projektowana grobla opaskowa (wał ochronny) będzie chroniła teren zabudowań przed zalaniem i podtopieniami. Zabezpieczenie przed powodzią poprawi komfort życia mieszkańców Os. Podwolina i spowoduje większą aktywność inwestycyjną na tych terenach.

Projektowana powierzchnia całego projektowanego zbiornika wynosi około 16 ha ( w tym 2 wyspy o powierzchni ok. 1 ha  każda).

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 378 000 zł
 
Dofinansowanie ze środków funduszu: 7 971 000 zł

 

 

Nazwa Projektu: "Budowa zbiornika małej retencji w Nisku - Os. Podwolina - Etap I"
Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Oś  Priorytetowa: 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Działanie: 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi


Przedmiotem projektu jest I etap budowy wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji w Nisku na Os. Podwolina na rowie melioracji szczegółowych „Borowina”.
Nowopowstały zbiornik obniży poziom wód gruntowych  w otoczeniu, co spowoduje suszenie terenu. Projektowana grobla opaskowa (wał ochronny) będzie chroniła teren zabudowań przed zalaniem i podtopieniami. Zabezpieczenie przed powodzią poprawi komfort życia mieszkańców Os. Podwolina i spowoduje większą aktywność inwestycyjną na tych terenach.

Projektowana powierzchnia całego projektowanego zbiornika wynosi około 16 ha ( w tym 2 wyspy o powierzchni ok. 1 ha  każda).

Docelowo zbiornik będzie pełnił funkcję rekreacyjną. Z uwagi na wielkość zadania, realizacje podzielono na 3 etapy.

  • Powierzchnia zbiornika: (łącznie z wyspą) 6,17 ha

  • Powierzchnia wyspy: 1 ha

  • Średnia głębokość zbiornika: 3,00 m

  • Kubatura wody w zbiorniku: 102.394,00 m3

  • Kubatura wykopów: 150.538,00 m3

Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 grudnia 2008 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4.080.412,97
Słownie: cztery miliony osiemdziesiąt  tysięcy czterysta dwanaście złotych 97/100

Dofinansowanie ze środków funduszu: 3.468.351,02
Słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 02/100.

 

Tytuł Projektu: "Mała obwodnica Niska budowa ulicy zbiorczej łączącej ul Długą z ul Rzeszowską do drogi nr 19 w Nisku".
Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna 2.1. Infrastruktura komunikacyjna 23. Drogi regionalne/lokalne

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 05.06.2008r.
Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.05.2010r.

Całkowita wartość Projektu: 2.156. 629,96
Wydatki kwalifikowane objęte  Projektem: 2.142. 576,94
Dofinansowanie  ze środków Funduszu: 1.285. 546,16

Niniejszy projekt objął swym zakresem budowę odcinka ulicy zbiorczej od skrzyżowania z ul. Rzeszowską ( droga krajowa nr 19) do rzeki Barcówka. Dodatkowo w ramach projektu przebudowano odcinek drogi powiatowej ( ul.Rzeszowska) oraz skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą krajową nr 19. W ramach niniejszego projektu kontynuowana będzie budowa kan. deszczowej w ciągu ulicy zbiorczej.

Zadanie podzielono na 2 etapy:

  • Etap I - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zbiorczej.

  • Etap II - Budowa ulicy Zbiorczej łączącej ul. Długą z ul. Rzeszowską do drogi krajowej nr 19.

Długość ogólna drogi zbiorczej: 859,26 m.

Ulicę zbiorczą zaprojektowano jako drogę o szerokości: 7,00 m z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem  o szerokościach: 1,50 m - 2,00 m.
W rejonie istniejącej szkoły i kościoła zaprojektowano zatoki parkingowe. Skrzyżowanie projektowanej ulicy zbiorczej z drogą powiatową zaprojektowano jako skrzyżowanie zwykłe  z wydzieleniem jednego prawoskrętu z ulicy powiatowej. Natomiast skrzyżowanie z drogą krajową zaprojektowano jako skanalizowane z wyspą dzielącą w kształcie „małej kropli” oraz z wyspą trójkątną. W ramach projektu zrealizowany zostanie kolejny etap kanalizacji deszczowej o długości: 479,50 m. W 2007 r. wykonano już kanalizację deszczową o długości: 559,50 m. Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia łańcuchowego.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych, jak również zapewnienie dostępności  i atrakcyjności inwestycji regionu.

 

Nazwa Projektu: "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie i Mieście Nisko z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Beneficjent: GMINA I MIASTO NISKO

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 2 Infrastruktura Techniczna 

Numer i nazwa działania: 2.2 Infrastruktura Energetyczna

Termin realizacji zadania – 01.07.2010 – 30.10.2010

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 120 681,35 zł 

Dofinansowanie ze środków funduszu: 778 462,84 zł

Celem projektu było podniesienie jakości warunków lokalowych obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Projekt obejmował swym zakresem budynek Przedszkola Nr 1 w Nisku, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Podwolinie oraz Zespołu Szkół w Zarzeczu. W w/w placówkach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o, docieplenie budynków wraz z elewacją, a w przypadku Przedszkola zainstalowano kolektory słoneczne.

Realizacja powyższego zadania zwiększyła efektywność energetyczną budynków co wpłynie na niższe koszy utrzymania placówek.

 

Nazwa Projektu: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa: 2 Infrastruktura Techniczna

Działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna

Wartość całkowita: 1 191 011,93 zł

Wartość dofinansowania: 682 092,20 zł

% dofinansowania: 85 %

Wkład własny: 508 919,73 zł

Opis zadania:Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Nr 2, zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia 12A w Nisku o kubaturze części ogrzewanej 25 708 m³ i powierzchni użytkowej 6 498 m².