NISKO coraz wyżej

Samorząd Gminy i Miasta Nisko w latach 2011 i 2012 prowadził działania mające znaczący wpływ na rozwój miasta i poprawę życia mieszkańców. Duży nacisk położono na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sukcesywnie polepszany był stan dróg, chodników i oświetlenia. Poprawie uległa jakość techniczna placówek oświatowych i kulturalnych, powstały nowe boiska, place zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców.

  Przedstawiamy Państwu ważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2011 i w 2012 roku.

SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE:

-        budowa i przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Kościuszki oraz wykonanie nowej nawierzchni, chodników i oświetlenia  wzdłuż ulicy – wartość ok. 15 mln zł. Inwestycja konieczna ze względów ekologicznych, sanitarnych i budowlanych – stary kolektor zagrażał katastrofą ekologiczną.

-        rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu długości 16 km przy ulicach : Ogrodowa, Mickiewicza,  1000 – lecia, Wiśniowa, Piaskowa, Kręta, Krótka, Stara, Szopena, Kopernika, Lubelska,  22 Lipca, Polna, Słowackiego, Sosnowa, Gozdowa  - wartość inwestycji wynosi ogółem 3 107 982, 65 zł. W ramach zadania wykonano także dwie przepompownie ścieków.

-        rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Zarzecze ( rejon ulicy Dębowej) o łącznej długości 448 m – wartość 87 768 zł

-        budowa sieci wodociągowej w Nisku na osiedlu Barce o łącznej długości 851 m – wartość 184 867 zł

-        budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wolina zamykającego układ pierścieniowy sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko o długości 645 m  –  wartości 119 137, 82 zł

-        budowa sieci wodociągowej w Nisku na osiedlu Podwolina – Grady z automatyczną pompownią wody, całkowita długość wykonanej sieci to 11 830, 3 m o łącznej wartości  3 197 482, 53 zł.

-        budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Malce III w Nisku – etap II o łącznej długości 1012 m (sieć wodociągowa) i 882 m (sieć kanalizacyjna) – wartość 489 449,09 zł

-        budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wolina zamykającego układ pierścieniowy sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III – całkowita długość odcinka wodociągu to 985,5 m – wartość 207 832,04 zł

-        budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce – etap IV – łączna długość sieci to 1842 m – wartość 384 373,22 zł

-        budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Racławicach – etap II – długość odcinka to 85 m – wartość 38 394,38 zł

-        budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce – etap IV zamówienie uzupełniające – długość 556 m – wartość inwestycji 123 861,00 zł

-        rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina i Nowa Wieś – etap VI – długość odcinka to 232 m – wartość 237 819,01 zł

-        Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Barce – etap V 589 943 zł

-        Budowa sieci wodociągowej przy ul. Rzeszowskiej i sieci spinającej wodociąg w ul. 3 Maja z osiedlem przy ul. Rzeszowskiej 42 697 zł                                                                                                                                                          

-        budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej       i Rzeszowskiej – uzupełnienia III etap 1 138 000 zł

 BUDOWA I REMONTY DRÓG

-        budowa ulicy Modrzewiowej tzw. „sięgacza” do planowanej obwodnicy Niska i Stalowej Woli – wartość  3 823 643, 48 zł, dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 1 929 140, 42 zł. Zadanie to objęło swoim zasięgiem także budowę ulic osiedlowych: Spacerową i Dębinki. W ramach tego projektu wybudowano 1,26 km dróg; 1,18 km chodników; 8 skrzyżowań; 1, 62 km kanalizacji deszczowej oraz 0,61 km ścieżek rowerowych.

-        wykonanie ok  3, 5 km nakładki bitumicznej na drogach Gminy i Miasta Nisko o łącznej wartości  933 820, 00 zł: droga gminna w Nowej Wsi, ul.  Stara w Zarzeczu, ul. Polna w Zarzeczu, ul. Racławicka w Nisku – Wolinie, ul. Nowa Boczna w Nisku, ul. Sienkiewicza w Nisku, ul. Karasia w Nisku, ul. Piękna w Nisku, ul. Tulipanowa w Nisku, ul. Zielona w Racławicach

-        remont nawierzchni na osiedlu przy ul. Rzeszowskiej w Nisku  - powierzchnia 148,00 m2 za kwotę  30 986,00 zł

-        remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Nisku – wartość robót 214 384,08 zł

-        remont odcinka drogi gminnej ul. 3 Maja w Nisku na długości od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem – wartość 92 926,55

-        remont drogi gminnej ul. Krasickiego w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Fredry – wartość robót 92 025,53 zł

-        remont drogi gminnej ul. Leśnej w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesołą do odcinka asfaltu wykonanego w 2010 roku – wartość robót 75 736,93 zł

-        remont drogi gminnej ul. Bema w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kilińskiego – wartość robót 102 759,74 zł

-        remont drogi gminnej ul. Krótkiej w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kilińskiego – wartość robót 88 392,17 zł

-        remont drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Nisku na docinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki za skrzyżowanie z ul. Słowackiego – wartość robót 107 747,39 zł

-        remont drogi gminnej ul. Sportowej w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Słowackiego – wartość robót 96 346,15 zł

-        utwardzenie pobocza ul. Dolnej w Nisku – wartość zadania 50 433,33 zł

-        modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zarzeczu i Racławicach – długość zmodernizowanej nawierzchni wynosi 1134 m – wartość łączna robót 93 750 zł

-        remont drogi gminnej ul. Rondo w Nisku – wartość robót 64 679,55 zł

-        wykonanie zjazdów do działek przy ul. Krasickiego w Nisku – wartość robót 38 597,92 zł

-        wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nisku przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na miasteczko ruchu drogowego – powierzchnia 1000 m² wraz z oznakowaniem poziomym – wartość wykonanych robót 69 384,30 zł

-        remont drogi gminnej ul. Kopernika w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kilińskiego – wartość zadania 46 964,11 zł

-        utwardzenie placu szkolnego PSP nr 3 w Nisku-Podwolinie przy ul. Dąbrowskiego – wartość robót 28 202,78 zł

-        utwardzenie nawierzchni w obrębie ul. Dąbrowskiego w Nisku – powierzchnia 540 m² – wartość robót 23 958,96 zł

-        modernizacja dróg dojazdowych do pól Racławice – Nowa Wieś i Wolina – wartość zadania 65 395 zł

 OŚWIETLENIE ULICZNE

W 2011 roku w Gminie i Mieście Nisko wykonano oświetlenie uliczne w ilości 27 punktów przy ulicach Dębinki, Modrzewiowej, Spacerowej o łącznej wartości 128 309 zł oraz przy ulicy Nowej na osiedlu Grądy w ilości 4 punkty o wartości 26 862 zł.

W 2012 roku zostało wybudowanych 16 punktów oświetleniowych za kwotę 70 124 zł na ulicach: ul. Żurawia w Nisku – 3 punkty; ul. Reymonta w Nisku – 1 punkt; ul. Tysiąclecia (osiedle) – 1 punkt; ul. Zasanie w Nisku – 1 punkt; ul. Jesionowa w Racławicach – 1 punkt; ul. Armii Krajowej na Os. Malce – 1 punkt; ul. Słoneczna na Os. Podwolina – 6 punktów; ul. Piaskowa na Os. Warchoły – 2 punkty

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Racławice – „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego ze skateparkiem i placem zabaw”

   Koszt budowy centrum wyniósł 525 533,65 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skatepark wyposażony został w profesjonalne przeszkody – quartery, mini rampy, „banki”, murki i rurki. Dla najmłodszych wybudowano plac zabaw z nowoczesnymi i bezpiecznymi urządzeniami do zabawy. Całość jest ogrodzona i oświetlona. Wykonano chodniki, ciąg pieszo-jezdny i zjazd z drogi gminnej o łącznej powierzchni 1345 m².

Nowosielec – „Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego”

  Do użytku oddano boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej, plac zabaw dla dzieci, wiatę grillową. W ramach projektu wykonano chodniki oraz drogę dojazdową. Wartość wykonanych robót wyniosła 217 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 141 000 zł.

 ROZBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA OSIEDLU PODWOLINA

Pierwszy etap (obszar 6 ha) zrealizowany został w 2010 r. w ramach działania „Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi”. W 2011 roku Gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej na poszerzenie zalewu jeszcze o 10 hektarów. Prace nad tą częścią zbiornika zrealizowano ostatecznie z końcem 2012 roku. Powierzchnia zbiornika po rozbudowie wynosi 16 ha (w tym 2 wyspy o pow. ok. 1 ha każda ). Całkowita wartość zadania to 8 661 000 zł, przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego kwotą 7 362 000 zł.

REWITALIZCJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W NISKU

  W 2012 roku prowadzono prace związane z odnową centrum Niska w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku”. Zadanie w 80 procentach zostało dofinansowane ze środków pomocowych. Przeprowadzono roboty związane z przebudową Małych Plant, wykonaniem nowej elewacji budynku UGiM przy ul. Wolności w Nisku oraz odnową pomnika Orląt Lwowskich. Wcześniej wykonano prace rewitalizacyjne przy Sanktuarium św. Józefa w Nisku.

W roku bieżącym kontynuowano prace modernizacyjne na elewacji budynku UGiM przy ul. Kościuszki w Nisku oraz w Parku Miejskim, gdzie powstał m.in. amfiteatr z zapleczem oraz terenowa siłownia. Całkowita wartość projektu  to 5 494 465,12 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  „Spójność wewnątrzregionalna” dofinansował to zadanie kwotą 4 405 854,86 zł.

 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRYWANIA W WODĘ

  W roku 2013 zakończyły się prace budowlane mające na celu zapewnienie dobrej wody mieszkańcom Gminy i Miasta. O realizację zadania „Zdrowa woda dla Niska, Racławic, Woliny i Nowej Wsi – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę” przez długi okres zabiegał burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Miejski Zakład Komunalny w Nisku. Wartość inwestycji to 7 500 000 zł. Zadanie w 70 procentach zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

INWESTYCJE I REMONTY OBIEKTÓW SZKOLNYCH

  W 2012 i 2013 roku w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury placówek oświatowych wykonano zadania budowlane i remontowe na kwotę około 1 500 000 złotych. Jednym z ważniejszych zrealizowanych zadań była budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 2 w Nisku. W ramach zadania wybudowano boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 60 m na podbudowie z tłucznia kamiennego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wyposażone w bramki i piłkochwyty oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m z nawierzchnią poliuretanową wyposażone w kosze do koszykówki i komplet oprzyrządowania do gry w piłkę siatkową. Wokół boisk zainstalowano ogrodzenia. Wykonano także budynek zaplecza sportowego, podjazd dla niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o powierzchni 942m² oraz oświetlenie boisk. Wokół kompleksu powstały nowe trawniki. Wartość inwestycji wyniosła 1 078 708,86 zł.         

Wyróżnienia i osiągnięcia Gminy i Miasta Nisko:

l Certyfikat „EURO GMINA”

l Laureat Rankingu „Rzeczypospolitej” 2008 w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska”

l Laureat Rankingu „Rzeczypospolitej” 2009 w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska”

l Laureat Rankingu „Rzeczypospolitej” 2010 w kategorii „Najlepsza Gmina Miejska”

l Wyróżnienie za udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny” – „Gmina dbająca  o finanse mieszkańców 2009”

l Wyróżnienie „Samorząd przyjazny biznesowi 2011”

l Wyróżnienie dla Najlepszego Burmistrza Województwa Podkarpackiego w XI edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.

l Od 2008 roku znajduje się w Złotej Setce Gmin Podkarpacia – Rankingu najlepszych samorządów Podkarpacia.

l II Miejsce w Kategorii Gmina Miejsko-Wiejska w Rankingu Aktywności Gospodarczej – Złota Setka Gmin Podkarpacia 2012.

l VIII Miejsce w Klasyfikacji Głównej Rankingu Aktywności Gospodarczej – Złota Setka Gmin Podkarpacia 2012.

l Laureat I Stopnia w Rankingu Miasto i Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców 2012

l XI Miejsce w Rankingu Gmin Podkarpacia FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

l VII Miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej” 2013 w kategorii Gmin Miejskich i Miejsko-Wiejskich w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich

l III miejsce w województwie podkarpackim według rankingu pisma WSPÓLNOTA dotyczącego inwestycji w infrastrukturę techniczną

l I miejsce w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska w Rankingu Aktywności Gospodarczej – Złota Setka Gmin Podkarpacia 2013

l I Miejsce w klasyfikacji Głównej Rankingu Aktywności Gospodarczej – Złota Setka Gmin Podkarpacia 2013