herb nisko1Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o harakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać do dnia 15.09.2016 w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów oraz ZOEASiP,   ul. Kościuszki 1a, pok. nr 3.

Stypendium szkolne może być przyznane dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Nisko, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są do odebrania w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Nisko (szkoły podstawowe i gimnazja) lub w siedzibie ZOEASiP w Nisku, ul. Kościuszki 1a, a także na stronie internetowej http://www.nisko.pl  korzystając z załącznika do niniejszego ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny.

Formę i tryb ustalania wysokości stypendium szkolnego określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Nisku (Uchwała Nr XXXI/334/2005) i Ustawa z dn. 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur lub udowodnienie w inny sposób wydatków  dotyczących roku szkolnego 2016/2017.
Informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a (budynek Biblioteki Miejskiej) tel: 8 412 974 .


                                                                                                                           Kierownik ZOEASiP
                                                                                                                               Alicja Krawiec

WNIOSEK DO BURMISTRZA GMINY i MIASTA NISKO o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (doc)