oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2017 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Pobierz:

  1. zarządzenie nr 194/2016
  2. treść ogłoszenia – załącznik do zarządzenia nr 194/2016
  3. wzór oferty