nisko herbNa mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716)

1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 1. Nie jest wymagany wniosek.

 2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).

 3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

2. NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU

 1. Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

 2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

  1. co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

  2. na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie (art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy),

  3. w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

 1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

 2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

4. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ

 1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek, co następuje w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia.

 2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nisko nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu”

5. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE

 1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

 2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

U W A G A!!!! Można jednorazowo wpłacić całą opłatę za przekształcenie (wówczas nie nastąpi obciążenie księgi wieczystej poprzez wpisanie w dziale III obowiązku wnoszenia opłaty przez każdoczesnego właściciela.

6. OPŁATA W ROKU 2019

 1. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

 2. Wpłaty opłaty rocznej lub opłaty jednorazowej za przekształcenie można dokonać na dotychczasowe konto prowadzone dla użytkownika wieczystego. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty te zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.

7. INFORMACJA O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ.

Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek do Urzędu Gminy i Miasta Niska.

8. DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU

1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku pl. Wolności 14 na parterze budynku, pokój nr 3,

 2. pod numerem telefonu: (15) 8415 652.