konferencja 1W Nisku rozpoczęła się realizacja ponadczasowego projektu obejmującego swoim zakresem szeroką skalę działań w rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Projekt został dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Państwa, a jego wartość opiewa na ponad 16 milionów złotych.

konferencja 2W związku z powyższym w piątek 11 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku zorganizowano konferencję prasową, podczas której Burmistrz Waldemar Ślusarczyk podzielił się z zaproszonymi gośćmi założeniami realizowanego projektu, jego zakresem oraz przyświecającymi mu celami.

konferencja 3Dwuletnia praca włożona przez gminny zespół projektowy w przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu do Programu „Rozwój Lokalny” zaowocowała wielkim sukcesem. Jego miarą jest fakt, że spośród 255 polskich miast Nisko zajęło w rundzie finałowej bardzo wysokie, 9 miejsce w kraju. To ogromne osiągnięcie, zważywszy na to, że niewielu małym gminom udało się otrzymać dofinansowanie. Przeważającą grupę beneficjentów stanowiły większe miasta.

konferencja 415 grudnia 2021r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko uczestniczył w podpisaniu umowy z Małgorzatą Jarosińską-Jedynak Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego w całości z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Państwa w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Był to przełomowy moment, bo od tej chwili rozpoczęła się właściwa realizacja wszystkich przewidzianych w projekcie przedsięwzięć pogrupowanych w 4 główne obszary tj. „Przedsiębiorcze Nisko”, „Nisko – inteligentne miasto”, „Nisko – tu mieszkam, tu odpoczywam” i „Zielone Nisko”.

konferencja 5– Głównym założeniem projektu jest realizacja działań, które przyczynią się do rozwoju Niska w wielu kluczowych sektorach. Stawiamy na rozkwit lokalnej przedsiębiorczości, rozwój lokalnego systemu edukacji w kierunku nowoczesnych technologii i kompetencji oraz poprawę jakości życia i lokalnego środowiska przyrodniczego. Projekt w sposób kompleksowy i komplementarny opiera się na urzeczywistnieniu przedsięwzięć w głównej mierze ukierunkowanych na rozwój strategiczny gminy, będących jednocześnie szansą do progresu gospodarczego i społecznego w przyszłości – mówił podczas konferencji Waldemar Ślusarczyk.

konferencja 6Oprócz zaproszonych Przedstawicieli lokalnych mediów oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka w konferencji udział wzięli również Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Doradcy Związku Miast Polskich Krzysztof Markiel, Marek Gabzdyl i Kamil Niklewicz.

konferencja 7konferencja 8

fot. A. Starzomski