mt_ignore

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli ogłasza II nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko do projektu pn. „Aktywizacja - rewitalizacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe. Liczba miejsc w naborze –17 (11kobiet, 6 mężczyzn).

Uczestnikiem projektu może zostać  osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkała (wg Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. Gmina i Miasto Nisko, która nie korzystała z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanej tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, należąca do poniższych grup:

 1. Osoba pozostająca poza rynkiem pracy, tj. osoba bezrobotna i bierna zawodowo, zwłaszcza:
  • osoba w wieku 50 lat i więcej,
  • kobieta,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba długotrwale bezrobotna,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. Rolnik i członkowie jego rodziny - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
 3. Osoba uboga pracująca, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych.
 4.  Reemigrant.
 5.  Immigrant.

Osoby bezrobotne i bierne zawodowe będą mogły odbywać 3 miesięczne staże u podmiotów prowadzących działalność na obszarze poddanym rewitalizacji, tj.: w obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Podwolina działających w zakresie usług turystycznych, pielęgnacji terenów zielonych, małej gastronomii i innych usług w obszarze zbiornika wodnego.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w dniach 01 kwietnia 2022r. – 15 kwietnia 2022 r. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

- osobiście w Biurze Projektu (37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118),

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu do Realizatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginał Formularza rekrutacyjnego przesłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Biura Projektu przed upływem terminem naboru, tj. do dnia 15 kwietnia 2022 r.).

W wyniku procesu rekrutacji formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej.

Dokumenty do projektu są dostępne:

- w Biurze Projektu- 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118,

- na stronach www.ststrefa.pl (zakładka „Projekty”) i www.mzk.stalowa-wola.pl (w zakładce Nasze Zakłady/ Stalowowolska Strefa Gospodarcza/Projekty UE).

Osobom, które nie będą miały możliwości wydruku dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów na wskazany adres domowy.


Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja - rewitalizacja".

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywizacja - rewitalizacja",
 2. Formularz rekrutacyjny,
 3. Karta oceny formalnej,
 4. Karta oceny merytorycznej,
 5. Wzór druku do ZUS US-7,
 6. Wzór druku do ZUS US-7- przykład.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu pod adresem:

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK
ul. Kwiatkowskiego 9, pokój 118
37-450 Stalowa Wola
Telefon: 15 814 91 12 lub 15 844 33 41 wew. 27