Ulotka wypożyczalnia

Gmina i Miasto Nisko / Ośrodek Pomocy Społecznej  Nisku z dniem 02 maja 2022 roku rozpoczyna na terenie Gminy i Miasta Nisko realizację projektu pn. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  02.05.2022 do: 30.06.2023 roku.

Obszar realizacji projektu: GMINA I MIASTA NISKO

Grupa docelowa:

  • Osoby starsze, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich z terenu gminy i miasta Nisko, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, (zgodnie ze skalą Barthel) oraz niesamodzielne dzieci nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu, dla których korzystanie ze sprzętu jest niezbędne do poprawy i utrzymaniu stanu zdrowia.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności dla 140 (74K i 66M) mieszkańców gminy i miasta Nisko do usług zdrowotnych, poprzez utworzenie i udostępnienie pierwszej, publicznej na terenie gminy wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (WSPRiW) w szczególności osób starszych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich, które wymagają usług rehabilitacji w warunkach domowych, na sprzęcie wskazanym przez lekarza i udostępnionym przez utworzoną wypożyczalnię. Wypożyczalnia WSPRiW oprócz usługi wypożyczenia sprzętu, będzie również świadczyć usługi wstępnego szkolenia z obsługi i doradztwa w zakresie prawidłowej rehabilitacji na wypożyczonym sprzęcie.

Projekt zakłada:

  • Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • Poradnictwo i instruktaż odnośnie właściwego użytkowania sprzętu i urządzeń udostępnianych osobom wypożyczającym w miejscu świadczenia przez nich opieki prowadzone przez pracowników wypozyczalni
  • Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych,
  • Poprawa warunków do szybkiego powrotu do sprawności fizycznej mieszkańców gminy i miasta Nisko.
  • Zwiększenie jakości życia,
  • Zwiększenie umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
  • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania,
  • Usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu,

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko”  będzie prowadzona od dnia 1 lipca 2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu  873 323,05 złotych

Wkład UE  823 323,05 złotych