mt_ignoreW ramach Budżetu Obywatelskiego złożono 11 projektów. Wszystkie projekty oceniono pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.