mt_ignoreW ramach Budżetu Obywatelskiego złożono 11 projektów. Na etapie oceny merytorycznej zaakceptowano 9 projektów, natomiast 2 projekty odrzucono.


Przyczyna odrzucenia projektu o nazwie Budowa chodnika Dębinki:
Projekt obejmuje zadanie którego lokalizacja znajduje się poza majątkiem gminy.


Przyczyna odrzucenia projektu o nazwie Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku:
Projekt obejmuje zadanie którego beneficjent nie jest jednostką organizacyjną gminy oraz przekracza maksymalną kwotę na zadanie.

 

Zgodnie z §9 uchwały nr LII/430/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2023:
W terminie 3 dni od daty opublikowania listy Projektów osobie zgłaszającej Projekt, który nie został dopuszczony do głosowania przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Burmistrza.