Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.1899) i Zarządzenia Nr 185/2022 z dnia 6 października 2022r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 13 października 2022r. do 2 listropada 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nisko przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców.

GN zbycie