oppZaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022.1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.
 
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:
 1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
 2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.
Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
 
Do zadań komisji konkursowej należy:
 1. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie.
 2. Ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu
  ofert,
 3. Zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi
  oferentami.
 
Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, pokój nr 12, w terminie do dnia 17 lutego 2023 roku.
Szczegółowe informacje udziela mgr Monika Majcher - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631
 
Dokumenty do pobrania: