ico info100x70

Gmina i Miasto Nisko w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 poz.1259 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 ( Dz.U. z 2022 poz. 1079 z póżn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu:

pn. „Podniesienie efektywności działania systemu ratownictwa, przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych na terenie gminy i miasta Nisko” w ramach Działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko.

Załączniki do pobrania: