oppZaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2023.571 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  1. reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  5. przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie.
  2. Ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  3. Zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, pokój nr 12, w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje udziela mgr Monika Majcher - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631.

  • Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata na członka w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych, w formie wspierania, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie