flaga projekt

 

 

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu:    Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Podpisanie umowy z Wojewoda Podkarpackim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wieloletniego zadania gminnego w dniu: 04.06.2020r.

Wykonawca zadania: STRABAG Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 24.06.2020r.

Całkowita wartość inwestycji: 11 142 681,38 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 6 204 879,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów: 3 376 388,98 PLN

Wkład własny: 1 561 413,40 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej łącznikowej – pn. „Łącznik 1” od km -0+012 do km 0+970,13 o długości 0,98 km. „Łącznik 1” jak z nazwy wynika łączy istniejącą drogę krajową nr DK77 w Nisku z obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Budowa przedmiotowej drogi prowadzona jest jako przedłużenie istniejącej ul. Modrzewiowej w Nisku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową do projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu obwodnicy Niska i Stalowej Woli. Projekt obejmuje również budowę drogi serwisowej dojazdowej do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z placem manewrowym. W zakres projektu wchodzi również usunięcie kolizji budowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną: z siecią gazową, sieciami elektroenergetycznymi, z siecią kanalizacyjną. Projekt obejmuje również budowę infrastruktury technicznej nie związanej z projektowaną drogą tj. kanalizacji teletechnicznej, co stanowi koszt niekwalifikowany.