mt_ignore

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Budowa dróg gminnych: Lokalnej 1KDL w km od 0+002,80 do km 0+404,00 oraz dojazdowych 2KDD w km od 0+002,75 do km 0+150,00 i 3KDD w km od 0+002,75 do km 0+086,76 położonych na obszarze osiedla Malce III w Nisku”

Całkowita wartość inwestycji:                       2 250 722,44 PLN

Koszty kwalifikowane:                                      1 979 860,58 PLN

Środki Funduszu:                                                 1 187 916,00 PLN

Środki własne gminy:                                       1 062 806,44PLN

Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej obejmująca trzy odcinki o łącznej długości 632,46m:

  • droga gminna lokalna oznaczona symbolem 1KDL o długości 401,2Om.
  • droga gminna dojazdowa oznaczona symbolem 2KDD o długości 147,25m.
  • droga gminna dojazdowa oznaczona symbolem 3KDD o długości 84,01m.

Odcinek 1 drogi gminnej oznaczony symbolem 1KDL – rozpoczyna się w km 0+002,80 na skrzyżowaniu z publiczną drogą powiatową nr DP1051R - ul. Sopocką w Nisku, kończy się w km 0+404,00 łącząc się z zaprojektowanym placem do zawracania z płyt ażurowych, który stanowi tymczasowy plac manewrowy do czasu wybudowania dalszego odcinka ulicy gminnej lokalnej 1KDL jako kolejnego etapu inwestycji. Wykonanie tymczasowego placu do zawracania jest kosztem niekwalifikowalnym. Na całej długości szerokość jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m. Szerokość obustronnych chodników 2,OOm. Długość chodników wynosi: ok 797 m.

Odcinek 2 drogi gminnej oznaczony symbolem 2KDD – rozpoczyna się w km 0+002,75 na skrzyżowaniu z odcinkiem 1 drogi gminnej oznaczony symbolem 1KDL, kończy w km 0+150,00 oraz łączy się z drogą gruntową stanowiącą dojazd do pól i łąk położonych na przyległych obszarach. Stanowiąc dojazd do terenów inwestycyjnych dla usług publicznych i komercyjnych. W kolejnym etapie inwestycji ulica gminna dojazdowa 2KDD zostanie przedłużona do granicy obszaru zgodnie z MPZP. Na całej długości szerokość jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m. Szerokość obustronnych chodników 2,00m. Długość chodników wynosi: ok 289 m.

Odcinek 3 drogi gminnej oznaczony symbolem 3KDD – rozpoczyna się w km 0+002,75 na skrzyżowaniu z odcinkiem 2 oznaczony symbolem 2KDD, kończy w km 0+086,76 placem do zawracania samochodów o wymiarach 20x20m utwardzonym płytami ażurowymi . Odcinek drogi od km 0+086,76 do km 0+154,00 utwardzony płytami ażurowymi stanowi wydatek niekwalifikowalny. Na całej długości szerokość jezdni projektowanej drogi wynosi 5,50m. Szerokość obustronnych chodników 2,00m. Długość chodników wynosi: ok 127m.